การอบรมปฏิบัติการ 
“พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องในศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning)
และสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาทางไกล (Distance Learning” 
ปีการศึกษา 2560

https://goo.gl/forms/loqSpm5lFW0dr9IG3

คลิกรูป...  เพื่อแจ้งรายชือเข้ารับการอบรม

4. รายละเอียดหลักสูตร  (PDF / Word)
5. ไฟล์นำเสนอ (วันที่ 1)  (PDF / PPT)
    ไฟล์นำเสนอ (วันที่ 2)  (PDF / PPT)
6. คู่มืออบรมปฏิบัติการฯ
7. ฝึกทำ PPT (Picture / PDF / PPT)

 บัญชีรายชื่อครูและวิทยากร

2. รายชื่อครูอบรมหลักสูตรครูผู้สอน 

 วุฒิบัตรและเกียรติบัตร

2. วุฒิบัตรหลักสูตรครูผู้สอน