วารสารวิชาการ สพฐ.https://drive.google.com/file/d/18WSVNYIDn-o4ldJkRHIS6ndj1uVqWRiy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17dmK1JdZkPDH9nQnrnaVpQJGCHV3aXc-/view?usp=sharing

ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ประจำปี 2564 
(กรกฎาคม - ธันวาคม 2564)
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจำปี 2564 
(มกราคม - มิถุนายน 2564)
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ประจำปี 2563
(กรกฎาคม - ธันวาคม 2563)
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ประจำปี 2563
(มกราคม - มิถุนายน 2563)