โปรแกรมวิเคราะห์ผลการสอบ (Testing Analyze Program : TAP)

                            โปรแกรม วิเคราะห์ ผลการสอบ         ใช่ต้องการ คำตอบ แค่รับรู้
                          ทั้งจุดอ่อน จุดแข็ง ที่เป็นอยู่                    หากแต่เพื่อ นำไปสู่ “การพัฒนา” ...
                                รู้ว่าเด็ก เป็นอย่างไร แล้วให้ช่วย        เหมือนคนป่วย เจ็บไข้ ได้รักษา
                          จัดยาให้ ตรงตามเหตุ แห่งโรคา               มั่นใจว่า โรคร้าย หายแน่นอน ...


คลิป/ภาพยนตร์สั้นที่คุณครูควรต้องดู

 https://www.youtube.com/watch?v=uNpjOQZIt9Q
"บุญชัย ที่ผ่านมาครู..." 

https://www.youtube.com/watch?v=lNZorBz9QI0
 เด็กชาย ช. ช้าง 
 2 + 2 = 5 
 https://www.youtube.com/watch?v=zrLjt0wa0O0
 Best  humanity
https://www.youtube.com/watch?v=yQQIOMubFAI
 Don't Judge 
  
https://www.youtube.com/watch?v=62H_4S9__Js
Thomas Edison : ผู้บกพร่องทางปัญญา
     


Testing Analyze Program : TAP (58)

https://docs.google.com/a/esdc.go.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZXNkYy5nby50aHxzdi1zd3xneDo0YTIyNTg5YTQzMjA3NDAz

Testing Analyze Program : TAP (57)

          
        

Profile (55-56)

                                ช่วยคุณครู ลดภาระ "ธุรการฯ"        ได้ทำงานการสอนอย่างเต็มที่
                          อีกทั้งยัง มีข้อมูล ในรอบปี                       เป็นเครื่องชี้ สู่แนวทาง การพัฒนา...
                                
รู้ว่าเด็ก เป็นอย่างไร จะได้ช่วย           เหมือนคนป่วย เจ็บไข้ ได้รักษา
                          จัดยาให้ ตรงตามเหตุ แห่งโรคา               มั่นใจว่า โรคร้าย หายแน่นอน...

          
                  
            


TAP : Testing Analyze Program (2562)

ใช้ข้อมูลผลการสอบปีการศึกษาที่ผ่านมา (2562) เพื่อการพัฒนาปีการศึกษา 2563

สำหรับ สพป.เชียงราย เขต 2สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาอื่น
1. TAP P.1-6
     1. TAP P.1 (62)  (RT)
     2. TAP P.2 (62)  (ข้อสอบมาตรฐานปลายปี)
     3. TAP P.3 (62)  (NT)
     4. TAP P.4 (62)  (ข้อสอบมาตรฐานปลายปี)
     5. TAP P.5 (62)  (ข้อสอบมาตรฐานปลายปี)
     6. TAP P.6 (62)  (O-NET)

1. TAP P.1 (62) 200 Stu (สำหรับนักเรียน 121-200 คน)
 
3. TAP P.3 (62) 200 Stu (สำหรับนักเรียน 151-200 คน)
 
 
     
2. TAP M.1-3
     7. TAP M.1 (62)  (ข้อสอบมาตรฐานปลายปี)
     8. TAP M.2 (62)  (ข้อสอบมาตรฐานปลายปี)
     9. TAP M.3 (62)  (O-NET)


3. ผลสอบข้อสอบมาตรฐานปลายปี ปีการศึกษา 2562  (ของโรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงราย 2)   TAP : Testing Analyze Program (2561)

ใช้ข้อมูลผลการสอบปีการศึกษาที่ผ่านมา (2561) เพื่อการพัฒนาปีการศึกษา 2562 

สำหรับ สพป.เชียงราย เขต 2  สำหรับ เขตพื้นที่ฯ อื่นๆ
1. TAP P.1-6 
     1. TAP P.1 (61)
     2. TAP P.2 (61)
     3. TAP P.3 (61)
     4. TAP P.4 (61)
     5. TAP P.5 (61)
     6. TAP P.6 (61)
1. TAP P.1-6 (OA : Other Area)
     1. TAP P.1 (61) OA 
     2. TAP P.2 (61) OA
     3. TAP P.3 (61) OA
     4. TAP P.4 (61) OA
     5. TAP P.5 (61) OA
     6. TAP P.6 (61) OA
2. TAP M.1-3 
     7. TAP M.1 (61)
     8. TAP M.2 (61)
     9. TAP M.3 (61)
2. TAP M.1-3 (OA : Other Area)
     7. TAP M.1 (61) OA
     8. TAP M.2 (61) OA
     9. TAP M.3 (61) OA
3. ฟอนต์ราชการไทย (ไทยสารบัญ) 3. ฟอนต์ราชการไทย (ไทยสารบัญ)
4. ดาวน์โหลดผลสอบข้อสอบมาตรฐานปลายปี (ชร.2) ปี กศ. 2561 4. ให้โรงเรียนเตรียมผลสอบทุกประเภทของตนเอง ***
5. ไฟล์นำเสนอ 
     5.1 สรุปผลสอบ 61 กลุ่มงานวัดผล (ศน.รัษฎา อภิวงษ์งาม)
     5.2 TAP_62 (ศน.สุวิทย์  บั้งเงิน)  (PDF / PPT)
     
 

TAP : Testing Analyze Program (2560)

ใช้ข้อมูลผลการสอบปีการศึกษาที่ผ่านมา (2560) เพื่อการพัฒนาปีการศึกษา 2561 

สำหรับ สพป.เชียงราย เขต 2 (เท่านั้น)  สำหรับ เขตพื้นที่ฯ อื่นๆ
1. TAP P.1-6 
     1. TAP P.1 (60)
     2. TAP P.2 (60)
     3. TAP P.3 (60)
     4. TAP P.4 (60)
     5. TAP P.5 (60) 
     6. TAP P.6 (60)
1. TAP P.1-6 (OA : Other Area)
     1. TAP P.1 (60) OA 
     2. TAP P.2 (60) OA
     3. TAP P.3 (60) OA
     4. TAP P.4 (60) OA
     5. TAP P.5 (60) OA
     6. TAP P.6 (60) OA
2. TAP M.1-3 
     7. TAP M.1 (60)
     8. TAP M.2 (60)
     9. TAP M.3 (60)
2. TAP M.1-3 (OA : Other Area)
     7. TAP M.1 (60) OA
     8. TAP M.2 (60) OA
     9. TAP M.3 (60) OA
3. ฟอนต์ราชการไทย (ไทยสารบัญ) 3. ฟอนต์ราชการไทย (ไทยสารบัญ)
4. ดาวน์โหลดผลสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง (ชร.2) ปี กศ. 2560 4. ให้โรงเรียนเตรียมผลสอบทุกประเภทของตนเองไว้ ***
5. 5.1 ว2025 ประชุมปฏิบัติการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ฯ (TAP)
    5.2 ว2424 การใช้โปรแกรมวิเคราะห์ผลการสอบ (TAP)
 
6. ไฟล์นำเสนอ 
     6.1 ผอ.สพป.ชร.2 ผอ.จรัญ แจ้งมณี (PPT / PDF)
     6.2 ศน.พรมเมือง เทวตา (PPT / PDF)
     6.3 ศน.รัษฎา อภิวงค์งาม (PDF
     6.4 ศน.สุวิทย์ บั้งเงิน (การประชุมสัญจรฯ 5 อำเภอ)  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (PTT / PDF
 


ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  ปีการศึกษา 2553-2558
(ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ สทศ.)


(ขอรหัส Password เปิดไฟล์ : ศน.สุวิทย์ บั้งเงิน 089-9984328) 


  TAP_2559  สพป.เชียงราย เขต 2

            1. TAP P. 2-6
            2. TAP M.1-3 (Edit)  (รวมทั้ง 3 ชั้น)    
                 <<< TAP M.1 Edit1 >>> (ผิดเฉพาะรายบุคคลเลขที่ 9 ให้พิมพ์แผ่นแรก ใหม่)        
                 <<< TAP M.2 Edit1 >>> (ผิดทั้งรายโรงเรียนและรายบุคคล... แก้ไขใหม่แล้ว)
         
            3. หนังสือที่เกี่ยวข้อง
            5. ไฟล์นำเสนอ ศน.สุวิทย์  บั้งเงิน  (PDF / PPT)
            7. แนวทางการวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  (PDF / Word)  TAP_2559  สพป.เชียงราย เขต 1

            1. TAP P.2
            2. TAP P.3 (NT)           <<<  ยังไม่ได้ดำเนินการ  >>>
            3. TAP P.4
            4. TAP P.5 (Edit1)      <<<  เฉพาะ Excel TAP P.5  >>>
            5. TAP P.6 (O-NET)
            6. TAP M.1
            7. TAP M.2
            8. TAP M.3 (O-NET)


คะแนนผลสอบ O-NET , NT , LAS (ข้อสอบกลาง)  สพป.เชียงราย เขต 2
กำลังดำเนินการ
 
 ปี พ.ศ. O-NET P'6  O-NET M.3 NT LAS/ข้อสอบกลาง
 2553 O-NET'53 P.6 O-NET'53 M.3

 
 2554 O-NET'54 P.6 O-NET'54 M.3

 
 2555 O-NET'55 P.6 O-NET'55 M.3
   
 2556 O-NET'56 P.6 O-NET'56 M.3      
 2557 O-NET'57 P.6 O-NET'57 M.3      
 2558 O-NET'58 P.6 O-NET'58 M.3


 2559 O-NET'59 P.6 O-NET'59 M.3