โปรแกรมวิเคราะห์ผลการสอบ (Testing Analyze Program : TAP)

                            โปรแกรม วิเคราะห์ ผลการสอบ         ใช่ต้องการ คำตอบ แค่รับรู้
                          ทั้งจุดอ่อน จุดแข็ง ที่เป็นอยู่                    หากแต่เพื่อ นำไปสู่ “การพัฒนา” ...
                                รู้ว่าเด็ก เป็นอย่างไร แล้วให้ช่วย        เหมือนคนป่วย เจ็บไข้ ได้รักษา
                          จัดยาให้ ตรงตามเหตุ แห่งโรคา               มั่นใจว่า โรคร้าย หายแน่นอน ...


คลิป/ภาพยนตร์สั้นที่คุณครูควรต้องดู

https://www.youtube.com/watch?v=uNpjOQZIt9Q        https://www.youtube.com/watch?v=lNZorBz9QI0         
                 "บุญชัย ที่ผ่านมาครู..."                          เด็กชาย ช. ช้าง                                      2 + 2 = 5

         https://www.youtube.com/watch?v=zrLjt0wa0O0
                   Best  humanity


Testing Analyze Program : TAP (58)

https://docs.google.com/a/esdc.go.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZXNkYy5nby50aHxzdi1zd3xneDo0YTIyNTg5YTQzMjA3NDAz

Testing Analyze Program : TAP (57)

          
        

Profile (55-56)

                                ช่วยคุณครู ลดภาระ "ธุรการฯ"        ได้ทำงานการสอนอย่างเต็มที่
                          อีกทั้งยัง มีข้อมูล ในรอบปี                       เป็นเครื่องชี้ สู่แนวทาง การพัฒนา...
                                
รู้ว่าเด็ก เป็นอย่างไร จะได้ช่วย           เหมือนคนป่วย เจ็บไข้ ได้รักษา
                          จัดยาให้ ตรงตามเหตุ แห่งโรคา               มั่นใจว่า โรคร้าย หายแน่นอน...

          
            
            


Testing Analyze Program (TAP_2560)

ใช้ข้อมูลผลการสอบปีการศึกษาที่ผ่านมา (2560) เพื่อการพัฒนาปีการศึกษา 2561 

สำหรับ สพป.เชียงราย เขต 2 (เท่านั้น) สำหรับ เขตพื้นที่ฯ อื่นๆ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
1. TAP P.2-6  (ท่านใดพบข้อผิดพลาดอย่างน้อย 5 จุด  ส่งภาพทาง Line หรือ Facebook ถึง ศน.สุวิทย์ และติดขอรับ Flash Drive ต่อไป)
     1. TAP P.1 (RT-Test อยู่ระหว่างดำเนินการ)
     2. TAP P.2 (Edit ล่าสุด 24/06/61)
     3. TAP P.3 (Edit ล่าสุด 24/06/61)
     4. TAP P.4 (Edit ล่าสุด 24/06/61)
     5. TAP P.5 (Edit ล่าสุด 24/06/61)
     6. TAP P.6 (Edit ล่าสุด 24/06/61)
1. TAP P.2-6
2. TAP M.1-3 (งดให้การดาวน์โหลดชั่วคราว เพื่อตรวจสอบอีกครั้ง)
     7. TAP M.1 (Edit ล่าสุด 24/06/61)
     8. TAP M.2 (Edit ล่าสุด 24/06/61)
     9. TAP M.3 (Edit ล่าสุด 24/06/61)
2. TAP M.1-3                                                                                 
3. ฟอนต์ราชการไทย (ไทยสารบัญ)3. ฟอนต์ราชการไทย (ไทยสารบัญ)
4. ดาวน์โหลดผลสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560 
5. หนังสือแจ้งโรงเรียน 
6. ไฟล์นำเสนอ ศน.พรมเมือง เทวตา (PPT / PDF) 
7. ไฟล์นำเสนอ ศน.รัษฎา อภิวงค์งาม (PDF 

         ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  ปีการศึกษา 2553-2558
(ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ สทศ.)


(ขอรหัส Password เปิดไฟล์ : ศน.สุวิทย์ บั้งเงิน 089-9984328) 


  TAP_2559  สพป.เชียงราย เขต 2

            1. TAP P. 2-6
            2. TAP M.1-3 (Edit)  (รวมทั้ง 3 ชั้น)    
                 <<< TAP M.1 Edit1 >>> (ผิดเฉพาะรายบุคคลเลขที่ 9 ให้พิมพ์แผ่นแรก ใหม่)        
                 <<< TAP M.2 Edit1 >>> (ผิดทั้งรายโรงเรียนและรายบุคคล... แก้ไขใหม่แล้ว)
         
            3. หนังสือที่เกี่ยวข้อง
            5. ไฟล์นำเสนอ ศน.สุวิทย์  บั้งเงิน  (PDF / PPT)
            7. แนวทางการวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  (PDF / Word)  TAP_2559  สพป.เชียงราย เขต 1

            1. TAP P.2
            2. TAP P.3 (NT)           <<<  ยังไม่ได้ดำเนินการ  >>>
            3. TAP P.4
            4. TAP P.5 (Edit1)      <<<  เฉพาะ Excel TAP P.5  >>>
            5. TAP P.6 (O-NET)
            6. TAP M.1
            7. TAP M.2
            8. TAP M.3 (O-NET)


คะแนนผลสอบ O-NET , NT , LAS (ข้อสอบกลาง)  สพป.เชียงราย เขต 2
กำลังดำเนินการ
 
 ปี พ.ศ.O-NET P'6 O-NET M.3NTLAS/ข้อสอบกลาง
 2553O-NET'53 P.6O-NET'53 M.3

 
 2554O-NET'54 P.6O-NET'54 M.3

 
 2555O-NET'55 P.6O-NET'55 M.3
  
 2556O-NET'56 P.6O-NET'56 M.3   
 2557O-NET'57 P.6O-NET'57 M.3   
 2558O-NET'58 P.6O-NET'58 M.3


 2559O-NET'59 P.6O-NET'59 M.3