กิจกรรมล่าสุดของไซต์

11 ส.ค. 2563 08:55 สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข TAP
10 ส.ค. 2563 01:06 สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข Upright School (โรงเรียนสุจริต)
10 ส.ค. 2563 01:05 สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข Upright School (โรงเรียนสุจริต)
9 ส.ค. 2563 23:41 สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข Upright School (โรงเรียนสุจริต)
9 ส.ค. 2563 23:40 สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข Upright School (โรงเรียนสุจริต)
9 ส.ค. 2563 23:38 สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข Upright School (โรงเรียนสุจริต)
9 ส.ค. 2563 23:36 สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข Upright School (โรงเรียนสุจริต)
9 ส.ค. 2563 23:34 สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข Upright School (โรงเรียนสุจริต)
9 ส.ค. 2563 23:19 สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข Upright School (โรงเรียนสุจริต)
7 ส.ค. 2563 21:21 สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข อบรมฯ "21st Century & Distance Learning"
4 ส.ค. 2563 20:31 สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข Reading & Writing
4 ส.ค. 2563 09:35 สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข Reading & Writing
4 ส.ค. 2563 03:14 สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข การเรียนการสอนทางไกล (COVID-19)
4 ส.ค. 2563 02:57 สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข การเรียนการสอนทางไกล (COVID-19)
3 ส.ค. 2563 22:13 สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข Media Online (สื่อการเรียนรู้ออนไลน์)
3 ส.ค. 2563 22:13 สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข Media Online (สื่อการเรียนรู้ออนไลน์)
3 ส.ค. 2563 03:33 สุวิทย์ บั้งเงิน แนบ ว2110 เผยแพร่เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนวในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019.pdf กับ เครื่องมือการนิเทศ
3 ส.ค. 2563 03:33 สุวิทย์ บั้งเงิน แนบ ว2114 การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา.pdf กับ เครื่องมือการนิเทศ
3 ส.ค. 2563 03:33 สุวิทย์ บั้งเงิน แนบ ว2131 การจัดกิจกรรมโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ ประเด็น ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษาฯ.pdf กับ เครื่องมือการนิเทศ
3 ส.ค. 2563 03:33 สุวิทย์ บั้งเงิน แนบ ว2132 การดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์การนำเสนอนวัตกรรมในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (นวัตกรรมการบริหาร การเรียนการสอนโรงเรียนคุณภาพฯ.pdf กับ เครื่องมือการนิเทศ
3 ส.ค. 2563 03:33 สุวิทย์ บั้งเงิน แนบ ว2152 ขอความอนุเคราะห์วิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน ทดแทนผู้เกษียณอายุ ลาออก เปลี่ยนสายงานและเพิ่มเติมโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ.pdf กับ เครื่องมือการนิเทศ
3 ส.ค. 2563 03:33 สุวิทย์ บั้งเงิน แนบ ว2162 การประเมินคุณภาพผุ้เรียน (NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563.pdf กับ เครื่องมือการนิเทศ
3 ส.ค. 2563 03:33 สุวิทย์ บั้งเงิน แนบ ว2168 ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ.2563.pdf กับ เครื่องมือการนิเทศ
3 ส.ค. 2563 03:33 สุวิทย์ บั้งเงิน แนบ ว2169 การจัดการเรียนการสอน เน้นการอ่านออกเขียนได้ และการจัดกิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ของโรงเรียน บูรณาการในการเรียนการสอน ในสถานการณ์แพร่ระบาดฯ.pdf กับ เครื่องมือการนิเทศ
3 ส.ค. 2563 03:33 สุวิทย์ บั้งเงิน แนบ ว2170 เลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน ทดแทนผู้เกษียณอายุ ลาออก เปลี่ยนสายงานและเพิ่มเติมโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย.pdf กับ เครื่องมือการนิเทศ

เก่ากว่า | ใหม่กว่า