กิจกรรมล่าสุดของไซต์

สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข Medias & CAI
สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข Medias & CAI
สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข Medias & CAI
สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข Medias & CAI
สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข Medias & CAI
สุวิทย์ บั้งเงิน สร้าง Medias & CAI
21 ม.ค. 2562 01:14 สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข Supervisor
17 ม.ค. 2562 01:53 สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข Downloads_CR2
17 ม.ค. 2562 01:50 สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข สื่อการสอนด้านพลังงาน
17 ม.ค. 2562 01:45 สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข สื่อการสอนด้านพลังงาน
17 ม.ค. 2562 01:37 สุวิทย์ บั้งเงิน สร้าง สื่อการสอนด้านพลังงาน
17 ม.ค. 2562 00:12 สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข นิเทศสาร
14 ม.ค. 2562 23:47 สุวิทย์ บั้งเงิน แนบ ว169 เชิญประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบ O-NET.pdf กับ เครื่องมือการนิเทศ
14 ม.ค. 2562 23:47 สุวิทย์ บั้งเงิน แนบ ว166 จัดสรร CD สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ.pdf กับ เครื่องมือการนิเทศ
14 ม.ค. 2562 23:47 สุวิทย์ บั้งเงิน แนบ ว170 ขอความอนุเคราะห์สถานที่ในการประชุมชี้แจง O-NET.pdf กับ เครื่องมือการนิเทศ
10 ม.ค. 2562 01:22 สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข Reading & Writing
9 ม.ค. 2562 06:42 สุวิทย์ บั้งเงิน แนบ ว117 ส่งข้อมูลผู้ใหญ่กลุ่มเป้าหมายของโรงเรียนในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมและการพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร บนพื้นที่สูงฯ.rar กับ เครื่องมือการนิเทศ
9 ม.ค. 2562 06:42 สุวิทย์ บั้งเงิน แนบ ว112 การอบรมเชิงปฏิบัติการ Gamification กับการสร้าง Engaenment ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวทาง Active Learning ระดับประถมศึกษา.pdf กับ เครื่องมือการนิเทศ
9 ม.ค. 2562 06:41 สุวิทย์ บั้งเงิน แนบ ว84 ส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถการอ่าน RT ป.1 ปีการศึกษา 2561.pdf กับ เครื่องมือการนิเทศ
9 ม.ค. 2562 06:41 สุวิทย์ บั้งเงิน แนบ ว4632 ขอความอนุเคราะห์สถานที่เพื่อใช้เป็นสนามสอบ O-NET-61.pdf กับ เครื่องมือการนิเทศ
9 ม.ค. 2562 06:41 สุวิทย์ บั้งเงิน แนบ ว89 การประเมินการอ่านการเขียนครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2561 (มค.61).pdf กับ เครื่องมือการนิเทศ
3 ม.ค. 2562 18:06 สุวิทย์ บั้งเงิน แนบ ว31 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งนักเรียนระดับประถมศึกษา (ป.4) เข้าร่วมประกวดฯ.pdf กับ เครื่องมือการนิเทศ
3 ม.ค. 2562 18:06 สุวิทย์ บั้งเงิน แนบ ว24 ประชาสัมพันธ์เครื่องมือนิเทศการศึกษา (ฉ.48-49).pdf กับ เครื่องมือการนิเทศ
3 ม.ค. 2562 18:06 สุวิทย์ บั้งเงิน แนบ ว30 ประชาสัมพันธ์การอบรมพัฒนาสมรรถนะครูภาษาไทย.pdf กับ เครื่องมือการนิเทศ
3 ม.ค. 2562 02:12 สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข นิเทศสาร

เก่ากว่า | ใหม่กว่า