กิจกรรมล่าสุดของไซต์

5 มี.ค. 2564 01:03 สุวิทย์ บั้งเงิน แนบ ว669 การเสนอชื่อเพื่อปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจข้อสอบ แบบอัตนัย การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563.pdf กับ เครื่องมือการนิเทศ
5 มี.ค. 2564 01:03 สุวิทย์ บั้งเงิน แนบ ว670 การรวบรวมข้อมูลและสรุปข้อมูลพัฒนาการเด็กปฐมวัย (3-6 ปี) ปีการศึกษา 2563 ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ.pdf กับ เครื่องมือการนิเทศ
5 มี.ค. 2564 01:03 สุวิทย์ บั้งเงิน แนบ ว671 ประชาสัมพันธ์หนังสือ “คุณธรรมนำการพัฒนา ปี 2563 ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564).pdf กับ เครื่องมือการนิเทศ
5 มี.ค. 2564 01:03 สุวิทย์ บั้งเงิน แนบ ว672 การเลื่อนกำหนดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563.pdf กับ เครื่องมือการนิเทศ
5 มี.ค. 2564 01:03 สุวิทย์ บั้งเงิน แนบ ว675 การร่วมงานสัมมนาวิชาการครบรอบ 10 ปี บ้านนักวิทยาศสาตร์น้อยกับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน.pdf กับ เครื่องมือการนิเทศ
5 มี.ค. 2564 01:03 สุวิทย์ บั้งเงิน แนบ ว685 การดำเนินประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำศูนย์สอบ ปีการศึกษา 2563.pdf กับ เครื่องมือการนิเทศ
5 มี.ค. 2564 01:03 สุวิทย์ บั้งเงิน แนบ ว707 ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วารสารวิชาการ สพฐ. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจำปี 2564.pdf กับ เครื่องมือการนิเทศ
5 มี.ค. 2564 01:03 สุวิทย์ บั้งเงิน แนบ 712 ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการผลิตและพัฒนาครู.pdf กับ เครื่องมือการนิเทศ
5 มี.ค. 2564 01:03 สุวิทย์ บั้งเงิน แนบ ว174 การประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการประจำสนามสอบ O-NET 2563.pdf กับ เครื่องมือการนิเทศ
5 มี.ค. 2564 01:03 สุวิทย์ บั้งเงิน แนบ ว721 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับสนามสอบ ปีการศึกษา 2563.pdf กับ เครื่องมือการนิเทศ
5 มี.ค. 2564 01:03 สุวิทย์ บั้งเงิน แนบ ว719 การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563.pdf กับ เครื่องมือการนิเทศ
2 มี.ค. 2564 23:27 สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข วารสารวิชาการ สพฐ.
2 มี.ค. 2564 22:44 สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข วารสารวิชาการ สพฐ.
2 มี.ค. 2564 22:43 สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข วารสารวิชาการ สพฐ.
2 มี.ค. 2564 22:41 สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข วารสารวิชาการ สพฐ.
2 มี.ค. 2564 22:40 สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข วารสารวิชาการ สพฐ.
2 มี.ค. 2564 22:38 สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข วารสารวิชาการ สพฐ.
2 มี.ค. 2564 00:57 สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข ประชุมศึกษานิเทศก์ฯ ประชุมชี้แจงโครงการเครือข่ายนวัตกรรมฯ ร่วมประชุมชี้แจงโครงการ Connext Ed
1 มี.ค. 2564 19:59 สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
1 มี.ค. 2564 01:26 สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข Reading & Writing
28 ก.พ. 2564 21:08 สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข Reading & Writing
27 ก.พ. 2564 00:29 สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข Coding & Computing Science
27 ก.พ. 2564 00:28 สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข Media Online (สื่อการเรียนรู้ออนไลน์)
27 ก.พ. 2564 00:17 สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข Media Online (สื่อการเรียนรู้ออนไลน์)
27 ก.พ. 2564 00:07 สุวิทย์ บั้งเงิน แก้ไข ร่วมประชุม "โครงการดวงตาสดใส" และประชุมประจำเดือน & PLC

เก่ากว่า | ใหม่กว่า