สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

https://sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/sux-60-phrrsa-smdec-phra-theph/rwm-sux60-phrrsaรายชื่อสื่อ 60 พรรษาที่จัดสรรให้โรงเรียน แต่ละกล่อง (ครั้ง)

- ครั้งที่ 1       - ครั้งที่ 2       - ครั้งที่ 3       - ครั้งที่ 4       - ครั้งที่ 5
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ ๖๐ พรรษา
โดย : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เมื่อ : วันอังคาร, 13 สิงหาคม 2562

ตามที่ สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดทำชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับใช้ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่ขาดครู มีครูไม่ครบชั้นหรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ซึ่งประกอบด้วยชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับครูผู้สอน) และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน) หลังจากที่มีการนำไปใช้พบว่าสื่อดังกล่าวช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กได้เป็นอย่างดี

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงเห็นควรมีการนำเอาสื่อดังกล่าว มาใช้ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก และโรงเรียนขยายโอกาสทุกโรง เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับประถมศึกษาให้ดียิ่งขึ้น ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ.๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จึงได้ปรับปรุงชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับครูผู้สอน) และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับการประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และเพื่อให้สะดวกต่อการนำไปใช้จึงได้จัดแยกเป็นรายชั้นตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖

โครงสร้างของชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มี ๖ ชุดตามระดับชั้นของนักเรียน

๑. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
ประกอบด้วยชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับครูผู้สอน) จำนวน ๘ เล่ม และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน) จำนวน ๒ เล่ม รวม ๑๐ เล่มดังนี้

ภาคเรียนที่ ๑ จำนวน ๔ เล่ม
           

ภาคเรียนที่ ๒ จำนวน ๖ เล่ม

     
     
๒. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
ประกอบด้วยชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับครูผู้สอน) จำนวน ๘ เล่ม 
และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน) จำนวน ๒ เล่ม รวม ๑๐ เล่มดังนี้

ภาคเรียนที่ ๑ จำนวน ๖ เล่ม


ภาคเรียนที่ ๒ จำนวน ๔ เล่ม อยู่ในระหว่างดำเนินการพัฒนาในปีงบประมาณ ๒๕๖๒
๓. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
เริ่มดำเนินการพัฒนาในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๔. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ประกอบด้วยชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับครูผู้สอน) จำนวน ๗ เล่ม และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน) จำนวน ๒ เล่ม รวม ๙ เล่มดังนี้

ภาคเรียนที่ ๑ จำนวน ๓ เล่ม


ภาคเรียนที่ ๒ จำนวน ๖ เล่ม 


๕. ประถมศึกษาปีที่ ๕
 ประกอบด้วยชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับครูผู้สอน) จำนวน ๖ เล่ม
และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน) จำนวน ๒ เล่ม รวม ๘ เล่มดังนี้

ภาคเรียนที่ ๑ จำนวน ๔ เล่ม 


ภาคเรียนที่ ๒ จำนวน ๔ เล่ม อยู่ในระหว่างดำเนินการพัฒนาในปีงบประมาณ ๒๕๖๒


กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มี ๖ ชุดตามระดับชั้นของนักเรียน

๑. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มี ๖ ชุดตามระดับชั้นของนักเรียน ดังนี้

๑. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีทั้งหมด ๔ เล่ม แบ่งเป็น

ภาคเรียนที่ ๑ จำนวน ๒ เล่ม ได้แก่
๑. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน) จำนวน ๑ เล่ม
๒. ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับครู) จำนวน ๑ เล่ม


โดยแต่ละเล่มประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ จำนวน ๒ หน่วย ได้แก่
- หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
- หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ วัสดุรอบตัว

ภาคเรียนที่ ๒ จำนวน ๒ เล่ม ได้แก่
๑. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน) จำนวน ๑ เล่ม
๒. ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับครู) จำนวน ๑ เล่ม


โดยแต่ละเล่มประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ จำนวน ๔ หน่วย ได้แก่
- หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เสียงรอบตัว
- หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ ทรัพยากรธรรมชาติรอบตัว
- หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ ท้องฟ้าและดาว
- หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ วิทยาการคำนวณ

๒. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ มีทั้งหมด ๖ เล่ม แบ่งเป็น

ภาคเรียนที่ ๑ จำนวน ๔ เล่ม ได้แก่
๑. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน) จำนวน ๒ เล่ม
๒. ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับครู) จำนวน ๒ เล่ม

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (วิชาวิทยาศาสตร์) ประกอบด้วย ๒ หน่วย ได้แก่ 

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (วิทยาการคำนวณ) ประกอบด้วย ๕ หน่วย ได้แก่ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ สิ่งมีชีวิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ แสง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การใช้งานซอฟต์แวร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ การแก้ปัญหา
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ การเขียนโปรแกรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ การตรวจหาข้อผิดพลาด
ภาคเรียนที่ ๒ จำนวน ๒ เล่ม (อยู่ในระหว่างดำเนินการพัฒนาในปีงบประมาณ ๒๕๖๒) ได้แก่
๑. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน) จำนวน ๑ เล่ม
๒. ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับครู) จำนวน ๑ เล่ม


ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (วิชาวิทยาศาสตร์) ประกอบด้วย ๒ หน่วย ได้แก่
- หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ ดิน
- หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ วัตถุและสมบัติของวัสดุ

๓. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เริ่มดำเนินการพัฒนาในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๔. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ มีทั้งหมด ๔ เล่ม แบ่งเป็น

ภาคเรียนที่ ๑ จำนวน ๒ เล่ม ได้แก่
๑. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน) จำนวน ๑ เล่ม
๒. ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับครู) จำนวน ๑ เล่ม


โดยแต่ละเล่มประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ จำนวน ๔ หน่วย ได้แก่
- หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การจำแนกสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
- หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ส่วนต่าง ๆ ของพืช
- หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ แรง
- หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ แสง

ภาคเรียนที่ ๒ จำนวน ๒ เล่ม ได้แก่
๑. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน) จำนวน ๑ เล่ม
๒. ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับครู) จำนวน ๑ เล่ม
๕. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ มีทั้งหมด ๘ เล่ม

ภาคเรียนที่ ๑ จำนวน ๔ เล่ม ได้แก่
๑. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน) จำนวน ๒ เล่ม
๒. ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับครู) จำนวน ๒ เล่ม


ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (วิชาวิทยาศาสตร์)ประกอบด้วย
๓ หน่วย ได้แก่ 

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (วิทยาการคำนวณ)ประกอบด้วย
๗ หน่วย ได้แก่

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ สารในชีวิตประจำวันภาคเรียนที่ ๒ จำนวน ๔ เล่ม (อยู่ในระหว่างดำเนินการพัฒนาในปีงบประมาณ ๒๕๖๒) ได้แก่
๑. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน) จำนวน ๒ เล่ม
๒. ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับครู) จำนวน ๒ เล่ม

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (วิชาวิทยาศาสตร์)ประกอบด้วย ๔ หน่วย ได้แก่ 

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (วิทยาการคำนวณ) ประกอบด้วย ๑ หน่วย ได้แก่

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ รู้จักน้ำ และการเปลี่ยนแปลงของน้ำ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เสียง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ แรง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ ดาว


หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ การเขียนโปรแกรม


๖. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เริ่มดำเนินการพัฒนาในปีงบประมาณ ๒๕๖๓