การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาฯ

ข้อมูลโรงเรียนที่ได้รับการประกาศ และรอการประกาศให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2ไฟล์นำเสนอและข้อมูลต่างๆ
"การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินสถานศึกษาพอเพียง" สพป.เชียงราย เขต 2
(วันที่ 4 สิงหาคม  2561)
ภาพกิจกรรม
การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ประจำปี 2560
13-14 พฤษภาคม 2560  : ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2

https://goo.gl/photos/yqk4fYMKwpiTv5n46
(คลิกภาพเพื่อดูทั้งหมด)
ตัวอย่างหน่วยการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
(จากแผ่น CD)