กลุ่มงานเลขานุการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
สพป.เชียงราย เขต 2

https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyU2pFTEFpM2lhVjg/view?usp=sharing                                                        https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyeXNoMVZpeEpSM00/view?usp=sharing
ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2560                                            แผนปฏิบัติการนิเทศ ปีการศึกษา 2560