กลุ่มงานเลขานุการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
สพป.เชียงราย เขต 2สรุปผลการติดตามและตรวจสอบคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2563
(อยู่ระหว่างการตรวจสอบ)

ไฟล์นำเสนอและไฟล์เอกสาร 
"การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินสถานศึกษาพอเพียงฯ" 
วันที่ 4 สิงหาคม 2561

(คลิก... ดาวน์โหลด)


https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyU2pFTEFpM2lhVjg/view?usp=sharing                                                   
https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyeXNoMVZpeEpSM00/view?usp=sharing
ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2560                                            แผนปฏิบัติการนิเทศ ปีการศึกษา 2560