กลุ่มงานเลขานุการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
สพป.เชียงราย เขต 2
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2562
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 https://drive.google.com/file/d/1vFUVkyvMH7tKLlVBgmmWYti_b3cS25_w/view?usp=sharing

แผนการนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 
โดยใช้รูปแบบการนิเทศ ACTAR Model 
(ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562)
(ดาวน์โหลดไฟล์ Word)

ไฟล์นำเสนอและไฟล์เอกสาร 
"การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินสถานศึกษาพอเพียงฯ" 
วันที่ 4 สิงหาคม 2561

(คลิก... ดาวน์โหลด)


https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyU2pFTEFpM2lhVjg/view?usp=sharing                                                        https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyeXNoMVZpeEpSM00/view?usp=sharing
ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2560                                            แผนปฏิบัติการนิเทศ ปีการศึกษา 2560