สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (Science)

แผนการสอนของ สพฐ.‎ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-ม.3  (www.Hongpakkkroo.com)

วิทยาศาสตร์ ป.1 ภาคเรียนที่ 1 วิทยาศาสตร์ ป.1 ภาคเรียนที่ 2
วิทยาศาสตร์ ป.2 ภาคเรียนที่ 1 วิทยาศาสตร์ ป.2 ภาคเรียนที่ 2
วิทยาศาสตร์ ป.3 ภาคเรียนที่ 1 วิทยาศาสตร์ ป.3 ภาคเรียนที่ 2
วิทยาศาสตร์ ป.4 ภาคเรียนที่ 1 วิทยาศาสตร์ ป.4 ภาคเรียนที่ 2
วิทยาศาสตร์ ป.5 ภาคเรียนที่ 1 วิทยาศาสตร์ ป.5 ภาคเรียนที่ 2
วิทยาศาสตร์ ป.6 ภาคเรียนที่ 1 วิทยาศาสตร์ ป.6 ภาคเรียนที่ 2
วิทยาศาสตร์ ม.1 ภาคเรียนที่ 1 วิทยาศาสตร์ ม.1 ภาคเรียนที่ 2
วิทยาศาสตร์ ม.2 ภาคเรียนที่ 1 วิทยาศาสตร์ ม.2 ภาคเรียนที่ 2
วิทยาศาสตร์ ม.3 ภาคเรียนที่ 1 วิทยาศาสตร์ ม.3 ภาคเรียนที่ 2


https://www.scimath.org/

 https://drive.google.com/file/d/1aUbocGMU08ZIlHNzSZBsZiWmQxbhlBOl/view?usp=sharing
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

 https://drive.google.com/open?id=10SkxAuhAackYIvlxDLxsMQNksKsTUtQk
คู่มือการใช้หลักสูตร
รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)


https://drive.google.com/file/d/1Q6xH8YkKifHzi1UJ6Gz6lOSWWKuSijHF/view?usp=sharing
คู่มือการใช้หลักสูตร
รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) 
 https://drive.google.com/file/d/1DcqSbQwyqPcjRzwkXent36lysRHvUb4g/view?usp=sharing
วิทยาการคำนวณ ป.1
https://drive.google.com/file/d/1qeJDH7C1Pi5JpxLRV0n58IesF6JUgmt6/view?usp=sharing
วิทยาการคำนวณ ป.2


 
วิทยาการคำนวณ ป.3
 https://drive.google.com/file/d/1HWm2HUEuc__hs7thtSxoWBtVkErPmMOJ/view?usp=sharing
วิทยาการคำนวณ ป.4

 https://drive.google.com/file/d/1m9BzzfzA42zvvCna83ARLskh5jOLCH2z/view?usp=sharing
วิทยาการคำนวณ ป.2


 
วิทยาการคำนวณ ป.3
 https://drive.google.com/file/d/1DmTyFLotVtD7cEZ8Orh7-gCOLvsvjlYY/view?usp=sharing
วิทยาการคำนวณ ม.1

https://drive.google.com/file/d/1LOW78tosfintyyRnyo4zt7H5YFXUNJOP/view?usp=sharing
 วิทยาการคำนวณ ม.2


 
วิทยาการคำนวณ ม.3
https://drive.google.com/file/d/1FG_SpDSrZtsAHapU422y8Cns5h6E1Hhv/view?usp=sharing
การออกแบบและเทคโนโลยี ม.1
https://drive.google.com/file/d/1t_y_-xm2f12ugsHm-Jy1I8h35ZiqJ75b/view?usp=sharing
การออกแบบและเทคโนโลยี ม.2 
 การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3
   


เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

https://drive.google.com/file/d/1aKDLco1QOGwtnRkso4uax8SeRfe4ySUH/view?usp=sharing

รู้จักวิทยาการคำนวณ


Text Book 
รวมเล่มหนังสือเรียน วิทยาศาสตร์  สสวท (Science Primary 1 - 5) 
 
1. Grade 1          2. Grade 2          3. Grade 3          4. Grade 4          5. Grade 5