โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

https://www.vitheebuddha.com/main.php


https://drive.google.com/file/d/1sO2_DtF1OGtHWMi4k0_r1zuNr8jbeqfr/view?usp=sharing
คู่มือการใช้เว็บไซต์
โรงเรียนวิถีพุทธ
 https://drive.google.com/file/d/12Il1x28rYbiGsHuvxFRZc_GnftoDqEp5/view?usp=sharing
รายงานการขับเคลื่อนการปฏิรูปฯ
เรื่อง "การจัดการศึกษาวิถีพุทธเพื่อการปฏิรูปการศึกษา"
https://drive.google.com/file/d/1Lq6u30YZzsA-kny4RNtPOHUit5rwOACx/view?usp=sharing
นวัตกรรมทางการศึกษา
เพื่อความสมบูรณ์ของมนุษย์
ที่สมบูรณ์
อบรมออนไลน์ ครูโรงเรียนวิถีพุทธ

เป็นการอบรมออนไลน์ เหมือนเ
ล่าเรื่องคุยกัน ๑๐ ครั้ง ๆ ละประมาณ ๑๒๐ นาที
ค่อยๆ ดูไปนะคะ อย่าดูรวดเดียว มีวิทยากรกว่า ๑๐ ท่าน หากจบการอบรม จะเข้าใจการจัดการเรียนรู้
ในโรงเรียนวิถีพุทธ ได้เทคนิค วิธีการ และได้ตัวอย่างดีๆ ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน 
เพื่อการเสริมสร้างการเรียนรู้พระพุทธศาสนาในโรงเรียนให้ยั่งยืนสืบไป