โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

https://www.vitheebuddha.com/main.php


 

คู่มือการใช้เว็บไซต์
โรงเรียนวิถีพุทธ
 

รายงานการขับเคลื่อนการปฏิรูปฯ
เรื่อง "การจัดการศึกษาวิถีพุทธเพื่อการปฏิรูปการศึกษา"


นวัตกรรมทางการศึกษา
เพื่อความสมบูรณ์ของมนุษย์
ที่สมบูรณ์
อบรมออนไลน์ ครูโรงเรียนวิถีพุทธ

เป็นการอบรมออนไลน์ เหมือนเ
ล่าเรื่องคุยกัน ๑๐ ครั้ง ๆ ละประมาณ ๑๒๐ นาที
ค่อยๆ ดูไปนะคะ อย่าดูรวดเดียว มีวิทยากรกว่า ๑๐ ท่าน หากจบการอบรม จะเข้าใจการจัดการเรียนรู้
ในโรงเรียนวิถีพุทธ ได้เทคนิค วิธีการ และได้ตัวอย่างดีๆ ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน 
เพื่อการเสริมสร้างการเรียนรู้พระพุทธศาสนาในโรงเรียนให้ยั่งยืนสืบไป