โครงการโรงเรียนในการพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพเยาวชนในโรงเรียนบนพื้นที่สูง 
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปี 2563


https://drive.google.com/file/d/1vcY0fjDRy26B1XyrbxvC7q5hEpbI6hss/view?usp=sharing

แนวทางการพัฒนาหลักสูตร และรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะ 
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนพื้นที่สูง

1. แผนการจัดกิจกรรม ระดับชั้น ม.1
การประชุมคณะทำงานฯ 
วันที่ 9  ตุลาคม 2563 : ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

โครงการโรงเรียนบนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารฯ
31 สิงหาคม 2562
ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์  สพป.เชียงราย เขต 2

* * * * * * * * * * * 
1. ไฟล์นำเสนอ
    1.1  ศน.พรมเมือง เทวตา
    1.2  ศน.ณภัทร  จันทรา
           -  นิตยสารสุข