โรงเรียนบนพื้นที่สูง


โครงการโรงเรียนบนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารฯ
31 สิงหาคม 2562
ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์  สพป.เชียงราย เขต 2

* * * * * * * * * * * 

1. ไฟล์นำเสนอ
    1.1  ศน.พรมเมือง เทวตา
    1.2  ศน.ณภัทร  จันทรา
              -  
              -  นิตยสารสุข