http://1tambon1school.go.th/index.php

                                  


เกียรติบัตรรางวัลนักประชาสัมพันธ์ ระดับดีเยี่ยม (สพฐ.)
ด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและความความเคลื่อนไหวกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัดอย่างสม่ำเสมอ
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium)
1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปี 2563
20  กันยายน  2563  
ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์  สพป.เชียงราย เขต 2

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
รูปกิจกรรม

https://photos.app.goo.gl/5bgfDyS8AFvTpLVVA                https://photos.app.goo.gl/UfLXsvfWweeF66jD8
ชุดที่ 1                                                               ชุดที่ 2
(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

- ไฟล์นำเสนอ "ครูและผู้เรียนในศตวรรษที่ 21" (21st Century Teachers & Learners)  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  วันที่ 20 กันยายน 2563  ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์  สพป.เชียงราย เขต 2 
 
ดาวน์โหลด... (PDF / PPT)


การประชุมชี้แจง การดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563
16 มิถุนายน 2563  
ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์  สพป.เชียงราย เขต 2

* * * * * * * * * * * * * * * * * 

0. ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฎิบัติการฯ... (คลิกดูภาพ)


การอบรมปฏิบัติการวิทยาการคำนวณ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
9-10 สิงหาคม 2562  
ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์  สพป.เชียงราย เขต 2

* * * * * * * * * * * * * * * * * 

0. ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฎิบัติการฯ... (คลิกดูภาพ)
1. ไฟล์นำเสนอ 
    1.1 บรรยายหลักสูตร ศน.ธนารักษ์ ปั้นเทียน (PPT)
    1.2 วิทยาการคำนวณ ป.2 ศน.กัลยา ยงยศ (PDF)
    1.3 ตัวอย่างกำหนดการสอนวิทยาการคำนวณ ชั้น ป.2 (PDF)
    1.4 Book CS Unplugged (PDF)
2. ไฟล์เกี่ยวกับวิทยาการคำนวณอื่นๆ (สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : Science) 


การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
9 กรกฎาคม 2562 
ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์  สพป.เชียงราย เขต 2

* * * * * * * * * * * * * * * * * 

0. ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฎิบัติการฯ... (คลิกดูภาพ)
1. ไฟล์นำเสนอ "School Quality" ... (ช่วงเช้า : PPT  / ช่วงบ่าย : PPT)
2. ไฟล์นำเสนอการจัดทำโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล... (PDF / PPT)
3. ไฟล์นำเสนอมาตรฐานประกันคุณภาพภายใน... (PDF / PPT)
4. แบบฟอร์มโครงการปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล... (Word)
5. (ตัวอย่าง) โครงการปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล... (Word)
6. คู่มือโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล... (PDF)
7. ผล O-NET_61 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล... (Excel)
8. ผลการอ่านการเขึยน (ครั้งที่ 1/2562 เดือนมิถุนายน 2562) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล... (Excel)
หนังสือราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร (สพฐ.)

 1. หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04008/ว326 ลงวันที 4 กุมภาพันธุ์ 2562 เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 

หนังสือราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร (สพป.เชียงราย เขต 2)

> ภาพกิจกรรม "การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ " สพป.เชียงราย เขต 2 (11 กุมภาพันธ์ 2562)  โรงเรียนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)

สพป.เชียงราย เขต 2


ที่

รหัสโรงเรียน

โรงเรียน

ตำบล

อำเภอ

เบอร์โทรศัพท์

1

1057120222

บ้านสักพัฒนา

ป่าแดด

ป่าแดด

0 5376 1450

2

1057120228

ป่าแงะวิทยา

ป่าแงะ

ป่าแดด

0 5318 6405

3

1057120225

บ้านโป่ง

โรงช้าง

ป่าแดด

0 5376 1500

4

1057120235

ศรีโพธิ์เงินวิทยา

ศรีโพธิ์เงิน

ป่าแดด

08 1998 8718

5

1057120236

บ้านวังวิทยา

สันมะค่า

ป่าแดด

09 4563 1522

6

1057120647

ชุมชนบ้านป่าก่อดำ

ป่าก่อดำ

แม่ลาว

0 5366 6187

7

1057120645

โป่งแพร่วิทยา

โป่งแพร่

แม่ลาว

0 5377 8333

8

1057120641

อนุบาลจอมหมอกแก้ว

จอมหมอกแก้ว

แม่ลาว

0 5366 6117

9

1057120634

บ้านดงมะดะ

ดงมะดะ

แม่ลาว

0 5372 9418

10

1057120650

บัวสลีวิทยา

บัวสลี

แม่ลาว

0 5367 3785

11

1057120474

อนุบาลเวียงป่าเป้า

เวียง

เวียงป่าเป้า

0 5378 1458

12

1057120471

ทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา

สันสลี

เวียงป่าเป้า

08 4042 2388

13

1057120510

อนุบาลแม่ขะจาน

แม่เจดีย์

เวียงป่าเป้า

09 3327 1379

14

1057120503

โป่งน้ำร้อนวิทยา

แม่เจดีย์ใหม่

เวียงป่าเป้า

08 5720 3432

15

1057120483

บ้านโป่งเทวี

บ้านโป่ง

เวียงป่าเป้า

0 5378 2111

16

1057120496

บ้านทุ่งม่าน

เวียงกาหลง

เวียงป่าเป้า

0 5378 9354

17

1057120488

ป่างิ้ววิทยา

ป่างิ้ว

เวียงป่าเป้า

08 3275 2325 

18

1057120375

อนุบาลแม่สรวย

แม่สรวย

แม่สรวย

0 5365 6290

19

1057120388

บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์)

ป่าแดด

แม่สรวย

0 5365 6504

20

1057120410

ท่าก๊อพลับพลาพิทยา

ท่าก๊อ

แม่สรวย

0 5372 4145

21

1057120399

บ้านห้วยหมอเฒ่า

เจดีย์หลวง

แม่สรวย

0 5395 0275

22

1057120401

ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา

ศรีถ้อย

แม่สรวย

0 5360 2722

23

1057120383

ชุมชนบ้านสันจำปา

แม่พริก

แม่สรวย

0 5365 6399

24

1057120426

บ้านห้วยไคร้

วาวี

แม่สรวย

09 0316 7465

25

1057120264

อนุบาลพาน

เมืองพาน

พาน

0 5372 1700

26

1057120258

บ้านสันติวัน

สันติสุข

พาน

0 5372 1070

27

1057120245

บ้านโป่งแดง

ทรายขาว

พาน

0 5395 8086

28

1057120239

ธารทองวิทยา (ป่ารวก)

ธารทอง

พาน

0 5366 6844

29

1057120250

บ้านป่าบง

เจริญเมือง

พาน

0 5373 8252

30

1057120253

สันกลางวิทยา

สันกลาง

พาน

09 3438 3322

31

1057120271

บ้านฝั่งตื้น

ม่วงคำ

พาน

08 6190 7383

32

1057120275

ปูแกง (อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)

แม่เย็น

พาน

0 5395 7306

33

1057120282

ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ)

ทานตะวัน

พาน

0 5376 2100

34

1057120310

บ้านกล้วย

สันมะเค็ด

พาน

0 5367 7180

35

1057120297

แม่อ้อประชารัฐ

แม่อ้อ

พาน

0 5367 1636

36

1057120313

ป่าแดงวิทยา

หัวง้ม

พาน

0 5365 9020

37

1057120316

เวียงห้าววิทยา

เวียงห้าว

พาน

0 5360 5145


Comments