การประเมินการอ่านเขียนภาษาไทย 

(Reading and Writing Evaluation Processing Program : RWEPP)
(Reading Literacy Evaluation Processing Program : RLEPP)
(Reading Literature Evaluation Processing Program : RLEPP)
(Listening and Speaking Evaluation Processing Program : LSpEPP)


ปีการศึกษา 2563 

ครั้งที่ 2 : ธันวาคม  2563 (ภาคเรียนที่ 2/2563) 


* * * * * * * * * * *
> โปรแกรมประมวลผลการอ่านการเขียน ป.1-6 : ดาวน์โหลด >  RWEPP P.1-6 (December 63) 
> โปรแกรมประมวลผลการอ่านการเขียน ม.1-3 : ดาวน์โหลด >  RWEPP M.1-3 (December 63) 
> โปรแกรมประมวลผลการอ่านการเขียน ม.1-6 : ดาวน์โหลด >  RWEPP M.1-6 (December 63) 
> โปรแกรมประมวลผลการฟังและการพูด ป.1-3 : ดาวน์โหลด >  LSpEPP P.1-3 (December 63) (เฉพาะเขตพื้นที่พิเศษ)
> ฟอนต์ราชการไทย (ไทยสารบัญ)  / ฟอนต์คัดลายมือรูปแบบกระทรวงศึกษาธิการ (Fonts_SW)  (แถมฟรี)

> ผลการอ่านการเขียน ของ สพป.เชียงราย เขต 2 ครั้งที่ 2/2563 <

ครั้งที่ 1 : กรกฎาคม  2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563)

กรณีเขตพื้นที่การศึกษาอื่นที่จัดสอบภายในเดือนสิงหาคม ปรับใหม่ให้แล้ว ครับ...
> โปรแกรมประมวลผลการอ่านการเขียน ป.1-6 สอบเดือนสิงหาคม : ดาวน์โหลด > RWEPP P.1-6 (August 63)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
> โปรแกรมประมวลผลการอ่านการเขียน ป.1-6 : ดาวน์โหลด >  RWEPP P.1-6 (July 63)
> โปรแกรมประมวลผลการอ่านการเขียน ม.1-3 : ดาวน์โหลด >  RWEPP M.1-3 (July 63)
> โปรแกรมประมวลผลการอ่านการเขียน ม.1-6 : ดาวน์โหลด >  RWEPP M.1-6 (July 63)
> ฟอนต์ราชการไทย (ไทยสารบัญ)  / ฟอนต์คัดลายมือรูปแบบกระทรวงศึกษาธิการ (Fonts_SW)  (แถมฟรี)

* ข้อมูลเฉพาะ สพป.เชียงราย เขต 2... ผลการอ่านการการเขียน ครั้งที่ 1/2563 ทั้ง ป.1-6 และ ม.1-3 (ดาวน์โหลด... Excel)
ข้อมูลแต่ละโรงเรียน (Google Drive)

ปีการศึกษา 2562

ครั้งที่ 2 : พฤศจิกายน 2562 (ภาคเรียนที่ 2/2562)
> โปรแกรมประมวลผลการอ่านการเขียน ป.1-6  RWEPP P.1-6 (November 62) Edit1 
> คำอธิบายการใช้โปรแกรมประมวลผลการอ่านการเขียน ป.1-6  > ReadMe_RWEPP P.1-6 (November 62) 
> เข้าเว็บไซต์...  > e-MES สพฐ. 
ครั้งที่ 1 : กันยายน  2562 (ภาคเรียนที่ 1/2562สำหรับระดับชั้น ม.1-3
> โปรแกรมประมวลผล "การวัดและประเมินลการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม" (Reading Literature) ชั้น ม.1-3 RLEPP M.1-3  (September 62)
โปรแกรมประมวลผล "การวัดและประเมินลการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม" (Reading Literature) ชั้น ม.1-6 RLEPP M.1-6  (September 62)
ครั้งที่ 1 : มิถุนายน  2562 (ภาคเรียนที่ 1/2562สำหรับระดับชั้น ป.1-6
> โปรแกรมประมวลผลการอ่านการเขียน ป.1-6 > RWEPP P.1-6 (June 62) 

ปีการศึกษา 2561

ครั้งที่ 4 : มกราคม  2562  (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561)
> โปรแกรมประมวลผลการอ่านการเขียน ป.1-6 : ดาวน์โหลด >  RWEPP P.1-6 (January 62)
> โปรแกรมประมวลผลการอ่านแนว PISA ม.1-3 : ดาวน์โหลด > RLEPP_PISA M.1-3 (January 62) 
> ฟอนต์ราชการไทย (ไทยสารบัญ)  / ฟอนต์คัดลายมือรูปแบบกระทรวงศึกษาธิการ (Fonts_SW) 
 (แถมฟรี)

ครั้งที่ 3 : พฤศจิกายน  2561  (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561)
> โปรแกรมประมวลผลการอ่านการเขียน ป.1-6 : ดาวน์โหลด >  RWEPP P.1-6 (November 61) 
> โปรแกรมประมวลผลการอ่านแนว PISA ม.1-3 : ดาวน์โหลด > RLEPP_PISA M.1-3 (November 61) 
> ฟอนต์ราชการไทย (ไทยสารบัญ)  / ฟอนต์คัดลายมือรูปแบบกระทรวงศึกษาธิการ (Fonts_SW) 
 (แถมฟรี)

ครั้งที่ 2 : สิงหาคม  2561  (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561)
> โปรแกรมประมวลผลการอ่านการเขียน ป.1-6 : ดาวน์โหลด >  RWEPP P.1-6 (August 61) นักเรียนสูงสุด 400 คน 
> โปรแกรมประมวลผลการอ่านการเขียน ป.1-6 : ดาวน์โหลด >  RWEPP P.1-6 (August 61) นักเรียนสูงสุด 600 คน 
โปรแกรมประมวลผลการอ่านแนว PISA ม.1-3 : ดาวน์โหลด >  RLEPP_PISA M.1-3 (August 61) (คะแนน ชั้น ม.2 ตามข้อสอบน่าจะไม่ถูกต้อง)

ครั้งที่ 1 : มิถุนายน  2561  (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561)  
> โปรแกรมประมวลผลการอ่านการเขียน ป.1-6 : ดาวน์โหลด >  RWEPP P.1-6 (June 61) นักเรียนสูงสุด 400 คน 
> โปรแกรมประมวลผลการอ่านการเขียน ป.1-6 : ดาวน์โหลด >  RWEPP P.1-6 (June 61) นักเรียนสูงสุด 600 คน 
โปรแกรมประมวลผลการอ่านแนว PISA ม.1-3 : ดาวน์โหลด >  RLEPP_PISA M.1-3 (June 61)  (แถมฟรี)

ปีการศึกษา 2560

ครั้งที่ 4 : มกราคม 2561  (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560)
> โปรแกรมประมวลผลการอ่านการเขียน ป.1-6 : ดาวน์โหลด >  RWEPP P.1-6 (January 61)
โปรแกรมประมวลผลการอ่านแนว PISA ม.1-3 : ดาวน์โหลด >  RLEPP_PISA M.1-3 (January 61)
แถมฟรี : ไฟล์ฟอนต์ตัวหนังสือคัดลายมือรูปแบบกระทรวงศึกษาธิการ : ดาวน์โหลด > Fonts_SW  (แถมฟรี)

ครั้งที่ 3 : พฤศจิกายน 2560  (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560) 
> โปรแกรมประมวลผลการอ่านการเขียน ป.1-6 : ดาวน์โหลด >  RWEPP P.1-6 (November 60)
โปรแกรมประมวลผลการอ่านแนว PISA ม.1-3 : ดาวน์โหลด >  RLEPP M.1-3 (November 60)
แถมฟรี : ไฟล์ฟอนต์ตัวหนังสือคัดลายมือรูปแบบกระทรวงศึกษาธิการ : ดาวน์โหลด > Fonts_SW  (แถมฟรี)
*** (สำหรับเครื่องมือประเมินฯ สพฐ. เน้นย้ำห้ามเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์) ***

ครั้งที่ 2 : สิงหาคม 2560  (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560) 

ครั้งที่ 1 : มิถุนายน 2560  (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560)

ปีการศึกษา 2559

การประเมินการอ่านเขียนภาษาไทย ครั้งที่ 4 (เดือนมกราคม 2560)
(Reading and Writing Evaluation Processing Program : RWEPP)

2. เครื่องมือประเมินการอ่านเขียนฯ (PDF)


การประเมินการอ่านเขียนภาษาไทย ครั้งที่ 3 (เดือนพฤศจิกายน 2559)
(Reading and Writing Evaluation Processing Program : RWEPP)

1. โปรแกรมประมวลผลการประเมินการอ่านเขียนภาษาไทย ครั้งที่ 3 (เดือนพฤศจิกายน 2559)
2. เครื่องมือประเมินฯ ครั้งที่ 3 เดือนพฤศจิกายน 2559 (Word & PDF) 


https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyVmJOT1A4OWRNdWc/view?usp=sharing

รายงานผลการประเมินอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
(ปลายภาคเรียนที่ 1)

โปรแกรมประมวลผลการประเมินความสามารถและทักษะการอ่านและการเขียน
(Reading and Writing Evaluation Processing Program : RWEPP)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
  

(ดาวน์โหลดไฟล์ โปรแกรมประมวลผล : RWEPP_59-1 ด้านล่าง)

ผลการทดสอบการอ่าน การเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 15 มีนาคม 2559)


โปรแกรมวิเคราะห์ผลการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1
เพื่อการรายงานการอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1 (ครั้งที่ 2/2558 : 15 มีนาคม 2559)
(พัฒนาจากไฟล์ "แบบฟอร์มกรอกคะแนน" ของ สพฐ.)

https://docs.google.com/a/esdc.go.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZXNkYy5nby50aHxzdi1zd3xneDpjNDYwNDU3YjFjYzk1NWU

(ดาวน์โหลดไฟล์ โปรแกรมวิเคราะห์ผลการทดสอบการอ่านฯ.xlsx ด้านล่าง)

โปรแกรมประมวลผลการอ่านและการเขียน
(Reading & Writing Evaluation Processing Program : RWEPP)
เพื่อการรายงานระบบ e-MES สพฐ. (ครั้งที่ 5 เดือนมกราคม 2559)

        

(ดาวน์โหลดไฟล์ RWEPP (Edit-Province).xlsx ด้านล่าง)

ผลการประเมินการอ่านและการเขียน ระบบ e-MES ครั้งที่ 5 สพป.เชียงราย เขต 2


ผลการทดสอบการอ่าน การเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (เพื่อรายงาน สพฐ. วันที่ 5 ตุลาคม 2558)
ċ
11 คำชี้แจงการอ่านการเขียน (PDF).rar
(4274k)
สุวิทย์ บั้งเงิน,
18 ส.ค. 2559 03:05
ċ
12 เครื่องมือการอ่านการเขียน (PDF).rar
(3014k)
สุวิทย์ บั้งเงิน,
18 ส.ค. 2559 03:05
ċ
21 คำชี้แจงการอ่านการเขียน (Word).rar
(3462k)
สุวิทย์ บั้งเงิน,
18 ส.ค. 2559 03:06
ċ
22 เครื่องมือการอ่านการเขียน (Word).rar
(4309k)
สุวิทย์ บั้งเงิน,
18 ส.ค. 2559 03:06
Ĉ
สุวิทย์ บั้งเงิน,
16 ส.ค. 2559 06:14
ć
Reading.pptx
(6943k)
สุวิทย์ บั้งเงิน,
28 พ.ค. 2559 02:11
Ĉ
สุวิทย์ บั้งเงิน,
4 ก.พ. 2559 21:48
ĉ
สุวิทย์ บั้งเงิน,
31 มี.ค. 2559 03:16
ĉ
สุวิทย์ บั้งเงิน,
31 มี.ค. 2559 03:16
ĉ
สุวิทย์ บั้งเงิน,
31 มี.ค. 2559 03:16
ĉ
สุวิทย์ บั้งเงิน,
31 มี.ค. 2559 03:16
ĉ
สุวิทย์ บั้งเงิน,
31 มี.ค. 2559 03:16
ĉ
สุวิทย์ บั้งเงิน,
31 มี.ค. 2559 03:16
ĉ
สุวิทย์ บั้งเงิน,
31 มี.ค. 2559 03:16
ċ
คู่มือการสอนการอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำ (Word).zip
(6085k)
สุวิทย์ บั้งเงิน,
14 มิ.ย. 2559 02:42
Comments