PLC : Professional Learning Community 

     PLC (Professional Learning Community) : ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง การรวมตัว รวมใจ ร่วมพลัง ร่วมทำ และร่วมเรียนรู้ร่วมกันของครู ผู้บริหาร และนักการศึกษา บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร ที่มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมายและภารกิจร่วมกัน โดยทำงานร่วมกันแบบทีม เรียนรู้ที่ครูเป็นผู้นำร่วมกัน และผู้บริหารแบบดูแลสนับสนุนสู่การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพเปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเอง สู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความสำเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นสำคัญ และความสุขของการทำงานร่วมกันของสมาชิกในชุมชน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระบวนการ PLC ถือเป็นการพัฒนาบุคลากรโดยเริ่มจากล่างขึ้นบน (Bottom Up) อย่างแท้จริงhttps://logbook-teacher.otepc.go.th/
คลิกรูปหนังสือเพื่อดาวน์โหลดทั้ง 5 เล่ม

                (เล่มที่ 1)                             (เล่มที่ 2)                             (เล่มที่ 3)                            (เล่มที่ 4)                            (เล่มที่ 5)

(คลิกเพื่อดาวน์โหลดทีละเล่ม)


- เอกสารประกอบการบรรยาย การอบรมคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา (26 เม.ย.-3 พ.ค. 60)
   1. การศึกษาไทยในอนาคต PLC (ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช : ผอ.สพค.)
   2. Professional Learning Community (นายสมชาย  มิตรมูลพิทักษ์)
   3. กรณีตัวอย่างการขับเคลื่อน PLC สู่สถานศึกษาในระดับ สพท. (โดยนางสุดา สุขอ่ำ ผอ.สพป.นครนายก)
   4. กรณีตัวอย่างการขับเคลื่อน PLC สู่การศึกษาในระดับสถานศึกษา (นายนพรัตน์ รุ่งโรจน์ ผอ.รร.อนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป.ตราด)
 
* ไฟล์นำเสนอ "การอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC เพื่อการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ยั่งยืนในองค์การ สำหรับผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2"  วิทยากร : อาจารย์ ดร.พูนชัย ยาวิราช และ ทีมงานวิทยากร PLC  วันเสาร์ ที่ 7 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์  สพป.เชียงราย เขต 2 (ล่าสุด)* ไฟล์นำเสนอ "การใช้ Logbook"  วันที่ 29 ม.ค. 61 ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์  สพป.เชียงราย เขต 2 

* ไฟล์ทั่วไป (แบบประเมินวิทยะฐานะ แบบใหม่ ว.21 ไฟล์ Word)

Comments