"นิเทศสารเชียงราย 2"
(Hyper Text / Hyper Link)
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป. เชียงราย เขต 2
                                                                                                                                                                                                                      
 


https://drive.google.com/file/d/1CxIaWGCI0N896nyCeqEPEm7PjSn3Qb-E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h6uzqUzsk-dQ_jhs2ClA00lRMyMOnuCa/view?usp=sharing
  ฉบับที่ 59 (พ.ย. 62) ฉบับที่ 58 (ต.ค. 62) ฉบับที่ 57 (ก.ย. 62)ฉบับที่ 56 (ส.ค. 62)ฉบับที่ 55 (ก.ค. 62)
   
 https://drive.google.com/file/d/1Hmyww__BZ5kqhOmhNiSKe-eSfI3C3jI3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pVh--kVSMC9S7tefRn89CHWzfQdgzKqB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pwbtm5N5ECByYM-QuOmy2nv3w4MaS1At/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1tHJw-PclLYxX3SjXPs27jYMWLp9WgN8j/view?usp=sharing
  ฉบับที่ 54 (มิ.ย. 62) ฉบับที่ 53 (พ.ค. 62) ฉบับที่ 52 (เม.ย. 62)ฉบับที่ 51 (มี.ค. 62)ฉบับที่ 50 (ก.พ. 62)

https://drive.google.com/file/d/1zroAv0u8v5ut3WL2WHqt9QtjxEaU4HiH/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1-u5Ur7LnHohiNwvCh2pIlsHQt2KqA3YA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aTobWprstdAvZz1LokvTSHMjct_sZ4tR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kaSJJohIsRsGmgUJ5x6uanf7V--QV_QE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cvW3lXy4HXkPySV-lced_htHfA_4SERC/view?usp=sharing
ปีที่ 5 ฉบับที่ 49 (ม.ค.62) ฉบับที่ 48 (ธ.ค. 61) ฉบับที่ 47 (พ.ย. 61) ฉบับที่ 46 (ต.ค. 61) ฉบับที่ 45 (ก.ย. 61)
         
https://drive.google.com/file/d/1ve6Zb6zvykFStRTi2puKHTVnsxI_5Qxi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O8iG1ckPVomVJ63HM8GyAgyymXWr6gQ1/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1Rw7fNwT_WDtnUspB0tRGP9c18nSTu0hI/view?usp=sharing
ฉบับที่ 44 (ส.ค. 61) ฉบับที่ 43 (ก.ค. 61) ฉบับที่ 42 (มิ.ย. 61) ฉบับที่ 41 (พ.ค. 61) ฉบับที่ 40 (เม.ย. 61)
         
https://drive.google.com/file/d/1IbfNbeuwl3wGjVde1CvFUszhWqcp-rCW/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1bM-XCSgk0k_wubbKHDPXAJCpAjidjQ_L/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1JisFdhZxeNTrQLaOGNJDyyWYAubDiVM6/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1Rw7fNwT_WDtnUspB0tRGP9c18nSTu0hI/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyREY2cDc3WTI5cm8/view?usp=sharing
ฉบับที่ 39 (มี.ค. 61) ฉบับที่ 38 (ก.พ. 61) ปีที่ 4 ฉบับที่ 37 (ม.ค. 61) ฉบับที่ 36 (ธ.ค.. 60) ฉบับที่ 35 (พ.ย. 60)
         
https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyWFJqdWdSTllTM1U/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyaFZFb3QxZ3FiRjg/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyVG81Ti1wTmJXcjQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyNXdzanZ0VFczcU0/view?usp=sharing
ฉบับที่ 34 (ต.ค. 60) ฉบับที่ 33 (ก.ย. 60) ฉบับที่ 32 (ส.ค. 60) ฉบับที่ 31 (ก.ค.. 60) ฉบับที่ 30 (มิ.ย. 60)
                     
 https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyYWppcVczUXZsOFU/view?usp=sharing     https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyRWJPUnJ0ejI1dkE/view?usp=sharing     https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0Bxg3lZND_LYyUzl4V2lWZnFpcVk     https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYybDF0M3FIZnVROWM/view?usp=sharing     https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyNDZLLW13b0ozZ3c/view?usp=sharing 
       ฉบับที่ 29 (พ.ค. 60)           ฉบับที่ 28 (เม.ย. 60)             ฉบับที่ 27 (มี.ค. 60)              ฉบับที่ 26 (ก.พ. 60)          ฉบับพิเศษ 1 (ก.พ. 60) 

https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyNXpJWFNoS0JrcGM/view?usp=sharing    https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyQ3hXUGJ5NENSOVU/view?usp=sharing     https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYybDNvdzBoS1B4Wmc/view?usp=sharing     https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyYjZBSFZGZGJNbm8/view?usp=sharing     https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyOU9KVXVLdUM1MUU/view?usp=sharing
   ปีที่ 3 ฉบับที่ 25 (ม.ค. 60)        ฉบับที่ 24 (ธ.ค. 59)              ฉบับที่ 23 (พ.ย. 59)              ฉบับที่ 22 (ต.ค. 59)             ฉบับที่ 21 (ก.ย. 59)

https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyZDN6bGRMMmktbkE/view?usp=sharing     https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyOGRBUFZ4SnRoVms/view?usp=sharing     https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyWGI3OGdnNVZEVms/view?usp=sharing     https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyOWhhRUNIMkh0eUk/view?usp=sharing     https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyWms4Y2JPTm1mdTA/view?usp=sharing
       ฉบับที่ 20 (ส.ค. 59)             ฉบับที่ 19 (ก.ค. 59)              ฉบับที่ 18 (มิ.ย. 59)             ฉบับที่ 17 (พ.ค. 59)             ฉบับที่ 16 (เม.ย. 59) 

  https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyQWRUY1hXNVVQZTA/view?usp=sharing     https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyMlRpT3l6blpiQ2c/view?usp=sharing     https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyTDdYTWlwTDBLMm8/view?usp=sharing     https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyeE9VU2U1MGpxdzg/view?usp=sharing     https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyV0V5dTVYanVwY28/view?usp=sharing
       ฉบับที่ 15 (มี.ค.  59)            ฉบับที่ 14 (ก.พ. 59)          ปีที่ 2 ฉบับที่ 13 (ม.ค. 59)         ฉบับที่ 12 (ธ.ค. 58)             ฉบับที่ 11 (พ.ย. 58)

https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyYjFDUHFOVHRfLWc/view?usp=sharing     https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYybi1mOG5jRGlXaVE/view?usp=sharing     https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyYUlwa21tOERjNFE/view?usp=sharing     https://docs.google.com/a/esdc.go.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZXNkYy5nby50aHxzdi1zd3xneDo0NmYyY2NmOTY4ZjY4NzNj     https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyd2piRUxzdXZnQTg/view?usp=sharing
           ฉบับที่ 10 (ต.ค. 58)            ฉบับที่ 9 (ก.ย. 58)              ฉบับที่ 8 (ส.ค. 58)                 ฉบับที่ 7 (ก.ค. 58)               ฉบับที่ 6 (มิ.ย. 58)

https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyNmV6aXlmQ2ZZTm8/view?usp=sharing     https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYycGN4a0prZVBlYUU/view?usp=sharing     https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyajFmN2NjT3VsR1E/view?usp=sharing     https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyeldKT3FTVGlqb28/view?usp=sharing     https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyYS0xblhuRzFpWW8/view?usp=sharing
       ฉบับที่ 5 (พ.ค. 58)              ฉบับที่ 4 (เม.ย. 58)               ฉบับที่ 3 (มี.ค. 58)                 ฉบับที่ 2 (ก.พ. 58)               ฉบับที่ 1 (ม.ค. 58)  
Comments