ไฟล์นำเสนอการประชุมการประชุมชี้แจงการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมของชาติ
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 : ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์

* * * * * * * * * * เอกสารการขับเคลื่อนโครงเรียนคุณธรรม สพฐ.  ปีการศึกษา 2561
(PPT / Word / PDF / VTR)โรงเรียนคุณธรรม (Moral School)
สพป.เชียงราย เขต 2ภาพการประชุมเชิงปฎิบัติการ "การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม" 
สพป.เชียงราย เขต 2 
วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2560 : ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม จ.เชียงรายดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไฟล์เอกสาร ไฟล์นำเสนอวิทยากร 
 โรงเรียนคุณธรรม (PPT & PDF)

Comments