สื่อการเรียนรู้ออฟไลน์ (Medias & CAI : Offline)

   
https://drive.google.com/drive/folders/1D8o1tvGdYd0Go0ak_HlsE9S9j4g1Q1tC?usp=sharing
 
https://drive.google.com/drive/folders/17-IpN2Q2nCUyJTW6CvVFijPdv21Iq6VK?usp=sharing
 OBEC Leaning Package

   สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สพฐ.

https://drive.google.com/drive/folders/1y2WMUPPDnQwa5ob-uMCMyEPaFRESe5ZU?usp=sharing
 
https://drive.google.com/drive/folders/1P9ej9Cana_f2XznPNoKf0i1fh73R81Ow?usp=sharing
 สื่อ 3 มิติ โรงเรียนมาตรฐานสากล

   สื่อ/คลังความรู้โรงเรียนประชารัฐ
https://drive.google.com/drive/folders/1OnyJpjonlBjzclZRDFOpjZNRo-vwnxoE?usp=sharing
 
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/sv-sw/Montessori 
 สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   Video การจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย
ตามแนวทาง Montessori

http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/teacher/25649?fbclid=IwAR05dNFkvUt92f1VuOUaDmTlm93dIa3T72ZIaBPU1tB_hkNRbJcCAZ-_eJ8
  
สื่อการเรียนรู้ E-book คาราโอเกะ วีดีโอ เพลง  
โดย... True ปลูกปัญญา
 
https://drive.google.com/drive/folders/1OlY67uewfhFQqvSsxN3PXjkktGumV9s0
 เกมส์ทดสอบ IQ  

https://drive.google.com/file/d/1aBPB82DKzTRW1U-nI-p3dgEfwUtREAoC/view?usp=sharing
หนังสือเล่มเล็ก งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 66
   

Comments