https://sites.google.com/a/esdc.go.th/sv-sw/mcmk/stem-education

http://www.stemedthailand.org/

เว็บไซต์ STEM Education Thailand (สสวท.)

https://www.facebook.com/stemedforlife/


https://photos.google.com/share/AF1QipNInxsbKa-fkWb4S_SZE7w1BiNrm0tjaKCLkVI5X1zSjsoNWo8KSFsQiT4fCLQOEg?key=aDFzY2dIaksxTGlwSXdkYWNIR0drLS1MTUs3MEVR

"การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education)"
(การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่การศึกษา 4.0 ตามแนวทางสะเต็มศึกษา)
โรงเรียนโครงการสะเต็มศึกษา  เขตพื้นที่การเชียงรายประถมศึกษาเชียงราย เขต 1-4 
(21-22 พ.ค. 2559 ณ ห้องประชุมแกรนด์รูม โรงแรมอินคำ เชียงราย)

ภาพกิจกรรม "การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ STEM Education สอนอย่างไรให้เป็น Active Learning" 
(27 พ.ย. 2559 ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2)

                                
ชุดที่ 1                                                                          ชุดที่ 2

Knowledge & Download

สะเต็มศึกษา (STEM Education)... (นิเทศสารเชียงราย 2 ฉบับที่ 17)
> ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)... (นิเทศสารเชียงราย 2 ฉบับที่ 2)
> พฤติกรรมหรือจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ (Taxonomy of Education)... (นิเทศสารเชียงราย 2 ฉบับที่ 12)