กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้


ไฟล์เอกสารจากการประชุมปฎิบัติการพัฒนาบุคลากรหลักเพื่อสร้างความเข้าใจ 
เรื่องการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ฯ
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  


 01. หนังสือที่ ศธ 04044/ว1012 (27 มีนาคม 2561) เรื่อง การประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูวิชาการเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่อง การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไปสู่การปฏิบัติ

 4. บรรยายหลักสูตรสถานศึกษา (ดร.รัตนา แสงบัวเผื่อน) (ไฟล์ PPT /  ไฟล์ PDF
 8. ชี้แจงทำความเข้าใจหลักสูตรฯ สพป. (
สสวท. ส่ง สพฐ.)
  (รวมคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี)
     
>>> แยกตามสาระ/มาตรฐานการเรียนรู้ <<< 
     (1) คณิตศาสตร์  (2) วิทยาศาสตร์  (3) เทคโนโลยี 
 9. 
10. Computing At School (Primary)

เพิ่มเติม

 

 ไฟล์เอกสาร/ไฟล์นำเสนอจากเว็บไซต์สำนักวิชาการ
11. Power Point ประกอบการประชุมสร้างความเข้าใจหลักสูตรคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) : 1 มกราคม 61
การดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2561https://drive.google.com/file/d/1JWBYkkD2qNuMpsgyvxeVirVhbERtBq7t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TlGmist2DH-8xa-tVWzz2fJmaWZpPdgq/view?usp=sharing https://lh3.googleusercontent.com/KqovISvfSrKiqO8-I-RKsnktUbYecAeaW9Bv2FcUJl927fklaDgDF9rhNLxcVgUn29q7QoKoB1JCLWpuOSr6cmvpFo2JLElpJktAf2HBMUSWjPYe8AB4awg6IAIh8oiW9_zGFlbonsTBI-a_V96jytMtrkHWFW5k1ndGPLHG27IjU6UHN_D2-W9QhL2DZhCph4JJCnmj_fffMHoiCnU62ITMejuk0ClpaoTctiKMy-EmFrqUxH5hltAww45khd0IhnwUUbf3QSi2w3zud94-R6cleU6zqag4ySkf-8rA1o40ryFrnx-50jWQmq7DAO6GjxV56hM6LoHUg1mWld-lDcPnMqiW98SWe0qrToRobvKfcAQL7CbS4-FYuMeaalIN9d-_hatxBabCeQnKaxMUUF7NOQhBfsTBIOiRP1MNRpiizkv-OYk9sl1oheGzpJPZKXbWE2oH0EedUcprTjeKS7SHQ2o0d9UZEZ2-vUnS-cAIuSEnqVhimP1j3SuvYu4358CXtAu5sQxHPrLxmbQ8xFMl2YLfp3YsKH2WJyrgupXu6WrEEcdDSoU6Ix4bVWR-cNSCHZSRwLyax-OPG2gTfLekTziMqg_4mPbA7f4=w533-h752-no 
หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
(ภาษาไทย)
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
(ภาษาอังกฤษ)
 แนวปฎิบัติ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตามหลักสูตรแกนกลางฯ


ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551


(คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

(ตัวอย่าง) 
การจัดประสบการณ์ ระดับอนุบาล 1-3 (อจท. : ไฟล์ PDF / Word / เพลง)
                                                                                

(คลิกเพื่อดาวน์โหลด)


หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม 
การใช้หนังสือเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 
2551 
ของกระทรวงศึกษาธิการ

               ชั้น ป.1                        ชั้น ป.2                        ชั้น ป.3                        (ชั้น ป.4)                       ชั้น ป.5                       ชั้น ป.6


  ชั้น ม.1                         ชั้น ม.2                        ชั้น ม.3


https://drive.google.com/file/d/1VLY9s01Se9j3tqtsKrsy2vwTlPHRyFSR/view?usp=sharing

แนวทางการพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนพื้นที่สูง 
(กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึก๋ษา สพฐ.)