กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

คำสั่ง 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์ และหลักสูตร
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

* * * * * * * * * * * *
11. Power Point ประกอบการประชุมสร้างความเข้าใจหลักสูตรคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

https://drive.google.com/file/d/1JWBYkkD2qNuMpsgyvxeVirVhbERtBq7t/view?usp=sharing                                        https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyMGh5VnhvaDhpV2c/view?usp=sharing  
         หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย                           หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                                                  พุทธศักราช 2560                                                   พุทธศักราช 2551

ภาษาอังกฤษ
https://drive.google.com/drive/folders/0B2IuV9iNx1puMTBDaUMzaHBQQnM

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา


ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551


(คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

(ตัวอย่าง) 
การจัดประสบการณ์ ระดับอนุบาล 1-3 (อจท. : ไฟล์ PDF / Word / เพลง)
                                                                                

(คลิกเพื่อดาวน์โหลด)


หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม 
การใช้หนังสือเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 
2551 
ของกระทรวงศึกษาธิการ


               ชั้น ป.1                        ชั้น ป.2                        ชั้น ป.3                        (ชั้น ป.4)                       ชั้น ป.5                       ชั้น ป.6


  ชั้น ม.1                         ชั้น ม.2                        ชั้น ม.3