กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

แนวทางการนิเทศฯ

 https://drive.google.com/file/d/13q4wzn_wBxy9vASqiMbTgkuVSzVFyMi_/view?usp=sharing  https://drive.google.com/file/d/1cQiMyxDZcuQCOvIDkaJJm2agGHiKEeNd/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1FbYsQNEd8Ttr2vgOBI_WabHBXBxGwQAZ/view?usp=sharing 
 แนวทางการนิเทศเพื่อพัฒนา
และส่งเสริมการจัดกิจกรรมเชิงรุก
(Active Learning)
แนวทางการนิเทศภายใน
โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
 
แนวทางการนิเทศบูรณาการใช้พื้นที่เป็นฐาน
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่
การนิเทศภายในโรงเรียนโดยใช้ห้องเรียน
เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

- เครื่องมือนิเทศโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีการศึกษา 2563 (PDF / Word)