กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

การนิเทศบูรณาการ ตามนโยบาย สพฐ. เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา


2. ไฟล์นำเสนอ วิทยาการคำนวณ (Computing Science) (PDF / PPT)
3. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
    4. นิเทศสารเชียงราย 2 ฉบับที่ 48 : วิทยาการคำนวณ (Computing Science)
        นิเทศสารเชียงราย 2 ฉบับที่ 74 : วิทยาการคำนวณ (Computing Science : cs)
    5. ตัวอย่างสื่อกิจกรรม Coding : "สืบใน Zoo"  และ  "ลานจอดรถพิศวง"
    6. ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมออนไลน์ 1 : Programming with Scrat
    7. ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมออนไลน์ 2 : Programming with Angry Birds
    8. ตัวอย่างเกมส์ฝึกทักษะและการะบวนการแก้ปัญหา : IQ Test


5. วุฒิบัตรผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  (แยกตามศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา)

      1. อำเภอป่าแดด  (วิชาการ / Coding
     2. พานบูรพา  (วิชาการ / Coding)
     3. พานทักษิณ  (วิชาการ / Coding)
     4. ป่าหุ่งพานสันติ  (วิชาการ / Coding)
     5. ต.ป่าแดด-แม่สรวย  (วิชาการ / Coding)
     6. ต.แม่พริก-ศรีถ้อย  (วิชาการ / Coding)
     7. วาวี  (วิชาการ / Coding)
     8. ห้วยไคร้  (วิชาการ / Coding)
     9. สันสลีศรีเวียง  (วิชาการ / Coding)
    10. ต.เจดีย์หลวง-ทาก๊อ  (วิชาการ / Coding)
    11. แม่ขะจานเจดีย์ใหม่  (วิชาการCoding)
    12. เวียงกาหลงวนาเทวี  (วิชาการCoding)
    13. พานอุดร  (วิชาการCoding)
    14. อำเภอแม่ลาว  (วิชาการCoding)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    15. ศึกษานิเทศก์  (วิชาการ / Coding)
 


ครูวิชาการครูวิทยาการคำนวณ
และผู้บริหาร


6. รูปภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  (แยกตามศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา)
     1. อำเภอป่าแดด  (วิชาการ / Coding
     2. พานบูรพา  (วิชาการ / Coding)
     3. พานทักษิณ  (วิชาการ / Coding)
     4. ป่าหุ่งพานสันติ  (วิชาการ / Coding)
     5. ต.ป่าแดด-แม่สรวย  (วิชาการ / Coding)
     6. ต.แม่พริก-ศรีถ้อย  (วิชาการ / Coding)
     7. วาวี  (วิชาการ / Coding)
     8. ห้วยไคร้  (วิชาการ / Coding)
     9. สันสลีศรีเวียง  (วิชาการCoding)
    10. ต.เจดีย์หลวง-ทาก๊อ  (วิชาการCoding)
    11. แม่ขะจานเจดีย์ใหม่  (วิชาการCoding)
    12. เวียงกาหลงวนาเทวี  (วิชาการCoding)
    13. พานอุดร  (วิชาการCoding)
    14. อำเภอแม่ลาว  (วิชาการCoding) 
1                                             2https://forms.gle/sFL4FPxm4A9u6wzVA

ผลการประเมินความพึงพอใจ
- วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2564 (ศูนย์ฯ อ.ป่าแดด /พานบูรพา /พานทักษิณ /ป่าหุ่งพานสันติ)

https://drive.google.com/file/d/1CFCLf8lGwYMmaoScd2J11UHlmydUKuSA/view?usp=sharing


แนวทางการนิเทศฯ

 https://drive.google.com/file/d/13q4wzn_wBxy9vASqiMbTgkuVSzVFyMi_/view?usp=sharing  https://drive.google.com/file/d/1cQiMyxDZcuQCOvIDkaJJm2agGHiKEeNd/view?usp=sharing
 
 แนวทางการนิเทศเพื่อพัฒนา
และส่งเสริมการจัดกิจกรรมเชิงรุก
(Active Learning)
แนวทางการนิเทศภายใน
โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
 
แนวทางการนิเทศบูรณาการใช้พื้นที่เป็นฐาน
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่
การนิเทศภายในโรงเรียนโดยใช้ห้องเรียน
เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

- เครื่องมือนิเทศโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีการศึกษา 2563 (PDF / Word)