การเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ฯ COVID-19

* * * * * * * * * * * * *

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
ผ่านการทำแบบทดสอบ หลังการอบรม (สพฐ.)
การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

http://203.159.250.66/obec-cer-2020/index2.php


การดำเนินการและการรายงานผล
การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

< < หนังสือที่เกี่ยวข้อง >>
ปี พศ.2564


ปี พศ.2563
หนังสือ สพป.ชร.2 ที่ 04044/ว2060 (ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563) 
   เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาฯ
หนังสือ สพป.ชร.2 ที่ 04044/ว2041 (ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563) 
   แจ้งเชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมชมการถ่ายทอดสดการอบรมการใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National  
   Digital Learning Platform)
หนังสือ สพป.ชร.2 ที่ 04044/ว1971 (ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563) 
   เรื่อง การประชุมทางไกลเพื่อแจ้งแนวทางการรจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th สำหรับชั้นมัธยมศึกษา สพฐ.
หนังสือ สพป.ชร.2 ที่ 04044/ว1936 (ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563) 
   เรื่อง แบบรายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
   ประจำสัปดาห์ที่ 3 และสัปดาห์ที่ 4 (ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2563) .............................................. (ตรวจสอบผลการรายงาน >> Google Sheet)
หนังสือ สพป.ชร.2 ที่ 04044/ว1902 (ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563) 
   เรื่อง การสำรวจข้อมูลเพื่อการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563  ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
   โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
หนังสือ (ด่วนที่สุด) สพป.ชร.2 ที่ 04044/ว1832  (ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563)
   เรื่อง แบบรายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อฯ  ระยะที่ 2 (1-12 มิ.ย. 63)
.......................................... (ดูสรุปรายงาน >> PDF / Google Sheet)
หนังสือ สพป.ชร.2 ที่ 04044/ว1793  (ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563)
   เรื่อง สำรวจความพร้อมนักเรียนของโรงเรียนเครือข่ายการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) กับโรงเรียนวังไกลกังวล
.............................................. (ดูสรุปผลระดับเขตพื้นที่ฯ >> Excel
หนังสือ สพป.ชร.2 ที่ 04044/ว1753  (ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563) 
   เรื่อง แบบรายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อฯ  สัปดาห์ที่ 2 ระหว่าง 25-29 พ.ค.63....... (ดูสรุปรายงานฯ >> PDF)
หนังสือ สพป.ชร.2 ที่ 04044/ว1680  (ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563) 
  เรื่อง 
แบบรายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อฯ 
 ............................................... (ดูสรุปผลระดับเขตพื้นที่ฯ (PDF)
หนังสือ สพป.ชร.2 ที่ 04044/ว1665  (ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563)
  เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อฯ สำหรับครูและผู้ปกครอง (คลิก >> ดาวน์โหลดแนวทางฯ)
หนังสือ สพป.ชร.2 ที่ 04044/ว1652  (ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563)
  เรื่อง เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อฯ 
หนังสือ สพป.ชร.2 ที่ 04044/ว1529  (ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563)
  เรื่อง การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ฯ  สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา
หนังสือ สพป.ชร.2 ที่ 04044/ว1487  (ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563)
  เรื่อง การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อฯ 
หนังสือ สพป.ชร.2 ที่ 04044/ว1425  (ลงวันที่ 24 เมษายน 2563)
  เรื่อง แบบสำรวจทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของข้าราชการครูฯ 


https://covid19.obec.go.th/

เว็บไซต์ ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สพฐ.

https://covidcenter.obec.go.th/

วีดิทัศน์
แนวทางการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดย องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) 


https://drive.google.com/file/d/13diY8WU8918StpP0qrw5tJ0xeFV2LwxU/view?usp=sharing

แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับครูและผู้ปกครอง (สพฐ.)

 QR Code Line : Learn From Home CR2 
 https://drive.google.com/open?id=1hd70RqafVygQ69ALEsN-_e-0RTU7g4RO

 "MASK Model"


 https://drive.google.com/file/d/1sHsIsf-CTTaOuvy7hmcRCL2WCJ-2Qyu6/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1m_yaTuU9fshYrx8kPv-TqCGWoWHwszY9/view?usp=sharing

https://drive.google.com/open?id=1FlxAVexCsCt1C367AIUXY2qiZSZsWG4g
 
รายงานการนิเทศ ติดตาม
การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สพป.เชียงราย เขต 2
ไฟล์นำเสนอ
การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
สพป.เชียงราย เขต 2 
(PPT)
 แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  สพป.เชียงราย เขต 2


การประชุม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
ครั้งที่ 5/2563
วันที่ 10 มิถุนายน 2563

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
1. หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04006/ว2098 การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประะเทศฯ
2. หนังสือ สพป.เชียงราย เขต 2 ที่ ศธ 04044/ว1853 การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประะเทศฯ
    

การอบรม 
การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
1. หนังสือ สพฐ. 04005/ว454 (ขอเชิญครูและผู้บริหารโรงเรียนเข้ารับการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ)
2. ไฟล์นำเสนอ
    - นโยบาย รมว.ศึกษาธิการ
    - คู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือ COVID-19
    - รอง วัฒนาพร ระงับทุกข์ (แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฯ)
    - ดร. สุวิทย์  บึงบัว (การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม : ภาพรวมความเป็นมา)
    - ดร. รัตนา แสงบัวเผื่อน (การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม : ระดับชั้นต่างๆ)
    - ดร. กวินทร์เกียรติ นนธพละ (การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) (File PPT)
3. คลิปวิดีโอการประชุมทางไกล
5. เข้าเว็บไซต์ COVID-19 สพฐ. (การอบรมผ่านระบบทางไกลการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
    ไวรัสโคโรนา (COVID-19)
 
7. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (สถานการณ์ COVID-19)
    - ชุดสื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV)

https://drive.google.com/drive/folders/1OnyJpjonlBjzclZRDFOpjZNRo-vwnxoE

    - หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด สำหรับโรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษ (ที่ ศธ 04279/ว253 การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ (Tool) Microsoft Team และ G Suite for Education สำหรับครูผู้สอนในระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖) 
   - หนังสือ สพป.เชียงราย เขต 2 ด่วนที่สุด สำหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา (ที่ ศธ 04044/ว1529 การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ (Tool) Microsoft Team และ G Suite for Education สำหรับครูผู้สอนในระดับขั้นมัธยมศึกษาฯ) 

การประชุม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
ครั้งที่ 4/2563
วันที่ 30 เมษายน 2563

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
1. หนังสือ สพฐ. ที่ 04006/ว1649 (เรื่อง การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศฯ)
2. คลิปวิดีโอการประชุมทางไกล
    -  ตอนที่ 2 ช่วงบ่าย
 3. หนังสือ สพป.เชียงราย เขต 2 ที่ ศธ 04044/ว1487 (เรื่อง การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)