“Infographic for Education” 


การอบรมปฏิบัติการ 
"การจัดทำ Infographic เพื่อส่งเสริมการอ่าน"


2. ไฟล์อื่นที่เกี่ยวข้อง
     - ไฟล์หนังสือส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียรู้ภาษาไทย "Infographic Book & Augment Reality
     - ไฟล์นำเสนอการอบรมปฏิบัติการจัดทำ Infographic เพื่อส่งเสริมการอ่าน 
        1. Infographic_SW (PDF / PPT)
        2. Infographic_Learn (PDFPPT)
        3. Infographic_ยุวบรรณารักษ์ (PDF / PPT)
     - ไฟล์ตัวอย่าง Template PowerPoint : Steam Education PowerPoint Template
     - ไฟล์ตัวอย่าง Infographic PowerPoint : TinyPPT (https://tinyppt.com/free-powerpoint-templates.html)
     - โปรแกรมทำ QR Code : Free QR Creator
     - โปรแกรมจับหน้าจอ : SnagIt_10 
3. ภาพกิจกรรม : การอบรมปฏิบัติการฯ
4. ผู้เข้ารับการอบรมฯ ส่งงาน Infographic : Google Drive
5. วุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมฯ  : (ดูรายชื่อทั้งหมด)
     -  เลขที่ 001-040 : อำเภอพาน
     -  เลขที่ 041-048 : อำเภอป่าแดด
     -  เลขที่ 049-099 : อำเภอแม่สรวย
     -  เลขที่ 100-135 : อำเภอเวียงป่าเป้า
     -  เลขที่ 136-152 : อำเภอแม่ลาวLine Group : 21st Century Education