การฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา 
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
(หน่วยพัฒนาภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก)
หน่วยฝึกประสบการณ์ ระยะที่ 2 (เชียงราย-พะเยา)
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
อำเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย
1. ไฟล์ป้าย (PDF / PPT)
6. การนิเทศการศึกษา (แผน/ปฎิทิน รายงานการนิเทศ บันทึกเทศ รายงานการเดินทางฯ)
9. ข้อคิดต่างเกี่ยวกับการทำงาน (โดย ศน.สุวิทย์ บั้งเงิน)

รูปกิจกรรม

- วันศุกร์ ที่ 17 มกราคม 2563 (ภาคเช้า / ภาคบ่าย)
- วันจันทร์ ที่ 20 มกราคม 2563 (ภาคเช้า / ภาคบ่าย)
- วันอังคาร ที่ 21 มกราคม 2563 (ภาคเช้า / ภาคบ่าย)
วันอังคาร ที่ 28 มกราคม 2563 (ภาคบ่าย + ภาคบ่าย
วันพุธ ที่ 29 มกราคม 2563 (ภาคเช้า + ภาคบ่าย
วันศุกร์ ที่ 31 กุมภาพันธ์ 2563 (ภาคเช้า + ภาคบ่าย
วันเสาร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 (ภาคเช้า-บ่าย
วันจันทร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 (ภาคเช้า / ภาคบ่าย
วันอังคาร ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 (ภาคเช้า-บ่าย
วันพุธ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 (ภาคเช้า-บ่าย + ภาคเย็น-ค่ำ