สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (English)
https://drive.google.com/file/d/15yRw_Z2q6oK7kqBBXCl-MeI2PHSiR5fM/view?usp=sharing

คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา


แผนการสอนภาษาอังกฤษ อักษรเจริญทัศน์ (อจท.)

 แผนการสอน 
English Program Social Studiesป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6
ภาษาอังกฤษ ชุด Smile ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6
ภาษาอังกฤษ ชุด Extra and Friends ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6
ภาษาอังกฤษ ชุด New Aha! English ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6