ดาวน์โหลดต่างๆ ทั่วไป
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สพป.เชียงราย เขต 2


ไฟล์ทั่วไป ไฟล์นำเสนอ 
คู่มือการใช้งานระบบ Training OBEC 
ในการ Check In ของข้าราชการครู

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาการออกเสียง ร, ล 
และคำควบกล้ำ


เครื่องมือการการสอบอ่านเขียน ภาคเรียนที่ 2/2560 
(ครั้งที่ 3 : พฤศจิกายน 2560)

เครื่องมือการการสอบอ่านเขียน ภาคเรียนที่ 1/2560
(ครั้งที่ 2 : สิงหาคม2560)การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษและการแข่งขัน
ประกวดมารยาทไทย

เครื่องมือการการสอบอ่านเขียน ภาคเรียนที่ 1/2560  
(ครั้งที่ 1 : มิถุนายน 2560)
ข้อสอบมาตรฐานกลาง


(เฉลย ปี 2559 แต่ละชั้นอยู่รวมกับไฟล์ข้อสอบแล้ว)

เอกสาร
สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

(ตัวอย่าง) 
การจัดประสบการณ์ ระดับอนุบาล 1-3 : อจท.
(ไฟล์ PDF / Word / เพลง)


การประเมินการอ่านเขียนภาษาไทยนักเรียนรายบุคคล 
ชั้น ป.1-6 ภาคเรียนที่ 2/2559 (
ครั้งที่ 4 : ม.ค. 60)
     2. เครื่องมือประเมินการอ่านเขียนฯ (PDF)

คู่มือประเมินสถานศึกษาพอเพียงและแบบประเมินตนเอง

แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยแบบทดสอบ
(สถาบันภาษาอังกฤษ)

การประเมินการอ่านเขียนภาษาไทยนักเรียนรายบุคคล 
ชั้น ป.1-6 ภาคเรียนที่ 2/2559 (
ครั้งที่ 3 : พ.ย. 59)
     2. เครื่องมือประเมินการอ่านเขียนภาษาไทยฯ (Word & PDF)


ตามมาตรการนิเทศ ภาคเรียนที่ 2/2559
     3. โครงสร้างข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2259
               1. ชั้น ป.6                  2. ชั้น ม.3

การดำเนินงานร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

ผลการประกวดรายงานการใช้สื่อแบบฝึกทักษะ
การบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้โจทย์ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3)
   - ยอดเยี่ยม อันดับ 1 : นางสาวสุพิน  ปณะการ (โรงเรียนบ้านโป่ง อ.ป่าแดด)
   - ชื่อรายงาน :  รายงานการใช้แบบฝึกทักษะบูรณาการ การอ่าน เขียน คิด สู่การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโป่ง
   - ยอดเยี่ยม อันดับ 2 : นางสาวอรพรรณ กองบุญเรือง (โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา อ.แม่สรวย)
   - ชื่อรายงาน :  กระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อบูรณาการ

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6)
   - ยอดเยี่ยม อันดับ 1 : นางมัทฐนา  ธรรมยา (โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม อ.แม่สรวย)
   - ชื่อรายงาน : รายงานการใช้แบบฝึกทักษะบูรณาการ การอ่าน เขียน คิด สู่การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่องจำนวนนับ (โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
   - ยอดเยี่ยม อันดับ 2 : นางสาววรกัญญา  จันแก้ว (โรงเรียนทานตะวันวิทยา (ห้วยบง-ดงเจริญ) อ.พาน
   - ชื่อรายงาน : รายงานการใช้แบบฝึกทักษะบูรณาการ การอ่าน เขียน คิด สู่การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

- ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
              1. ภาษาไทย   
              2. คณิตศาสตร์  
              3. วิทยาศาสตร์ 
              4. สังคมศึกษาฯ  
              5. สุขศึกษาฯ  
              6. ศิลปะ 
              7. การงานอาชีพฯ  
              8. ภาษาต่างประเทศ

- ไฟล์คู่มือการสอบ "Cambridge English Placement Test Metrica"  (26 ก.ย.59)
              1. คู่มือการสอบ

- การวัดและประเมินผลความสามารถและทักษะการอ่านและการเขียน  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2559” 
(ให้ดาวน์โหลดไว้ในเครื่องและไม่ควรเปิดโดยตรง)
              1. คำชี้แจงการทดสอบฯ 
                  1.1 PDF File               1.Word File
              2. เครื่องมือการสอบการอ่านและการเขียน
                  2.1 PDF File               2.2 Word File
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพครูวัดผลโรงเรียนด้วยโปรแกรมระบบบริหารการจัดการสถานศึกษา (SchoolMIS) ปีการศึกษา 2559”
- การจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559
- การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 & STEM Education
              1. 21 Century Education
              2. STEM Education

(สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา)                  
- แบบฝึกทักษะการบูรณาการอ่าน การคิดเลขฯ ป.1-3 
              1. ชั้น ป.1

- ข้อสอบและเฉลยผลสอบโอเน็ท ปี 58 
              1. ชั้น ป.6                      2. ชั้น ม.3

 ล่าสุด 

ไฟล์นำเสนอ (ศน.สุวิทย์ บั้งเงิน)
วันที่ 14 พฤษภาค 2562 
ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมมย์

ไฟล์นำเสนอ 


ไฟล์นำเสนอ 
"การประชุมการดำเนินงานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(NEW DLTV) ผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็ก"  
วันที่ 9 กันยายน 2561
(ศน.ภาณุมาศ ยาไทยสงค์) NEW DLTV ...........  (PDF / PPT)
(ศน.สุวิทย์ บั้งเงิน) NEW DLTV to School...........  (PDF / PPT)

ไฟล์ประกอบการบรรยาย
โครงการอบรมหลักสูตรครูใหญ่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดน ภาค 3
"การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิบัติงานในโรงเรียน"
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
                  1. 30 Years SW.....................  (PDF / PPT)
                  2. Medias & Technology........  (PDF / PPT)
                  3. ICT in School..................... (PDF / PPT)

ไฟล์นำเสนอและไฟล์เอกสาร 
"การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินสถานศึกษาพอเพียงฯ" 
วันที่ 4 สิงหาคม 2561
(คลิก... ดาวน์โหลด)

ไฟล์นำเสนอ (ศน.สุวิทย์  บั้งเงิน) "การประชุมสัญจรการขับเคลื่อนจุดเน้นนโยบาย สพป.เชียงราย เขต 2 ปีการศึกษา 2561 : CR2ACTS Model"
    1. อ.ป่าแดด (12 พ.ค. 61)............. (PDF / PPT)
    2. อ.เวียงป่าเป้า (14 พ.ค. 61)........ (PDF / PPT)
    3. อ.แม่สรวย (15 พ.ค. 61)............ (PDF / PPT)
    4. อ.พาน (18 พ.ค. 61)................. (PDF / PPT)
    5. อ.แม่ลาว (21 พ.ค. 61).............. (PDF / PPT)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 0. ศูนย์เครือข่ายฯ แม่ขะจาน-เจดีย์ใหม่ (11 พ.ค. 61)...... (PDF / PPT)

ไฟล์นำเสนอ (PPT) "การประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสาร
และสร้างความเข้าใจการประเมินและการประกันฯ" 
17-18 กันยายน  2560 : ห้องประชุมสุนทราภิยรมย์


ไฟล์นำเสนอ "การใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา"
โรงเรียนประชารัฐ  (ศน.สุวิทย์  บั้งเงิน)
(PPT / PDF)

ไฟล์นำเสนอ "การพัฒนาคุณภาพการศึกษา"
ศูนย์เครือข่ายฯ เจดีย์หลวง - ท่าก๊อ  (ศน.สุวิทย์  บั้งเงิน)
(PPT / PDF)

- ไฟล์นำเสนอ "การประชุมปฏิบัติการสร้างสรรค์หนังสือเล่มเล็กส่งเสริมการอ่านและพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดโรงเรียน"  
วันที่ 10 มิ.ย. 60 ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์

1. โครงการอบรมปฏิบัติการฯ (ศน.พรทิพา  พุทธวงค์) (PPT / PDF)
2. ทำอย่างไรให้เขียนเป็น (ครูทรายคำ  ด้วงนิล) (PPT / PDF)
3. ขั้นตอนการทำหนังสื่อเล่มเล็ก (ครูทรายคำ  ด้วงนิล) (PPT / PDF)
4. เอกสารประกอบการอบรมฯ (PDF)


ไฟล์นำเสนอ "การพัฒนาคุณภาพการศึกษา"
ศูนย์ฯ ต.แม่สรวย - ต.ป่าแดด  (ศน.สุวิทย์  บั้งเงิน)
(PPT / PDF)

- ไฟล์นำเสนอ "การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการทบทวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา" วันที่ 8-9 พ.ค. 60


โรงเรียนวัฒนศึกษา อ.พาน เชียงราย 

- ไฟล์นำเสนอ "การยกระดับคุณภาพโรงเรียน ICU" 
                              (PDF / PPT)

- ไฟล์นำเสนอ "การอบรมปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21"  (17-18 ก.ย.59) และวุฒิบัตรการอบรม
              3. ไฟล์นำเสนอ (PDF / PPT)
              4. วุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรม
                   รุ่นที่ 1                        รุ่นที่ 2
                   1. อ.พาน                    1. อ.พาน
                   2. อ.แม่สรวย               2. อ.แม่สรวย

- ไฟล์นำเสนอ "การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความรู้ความเข้าใจการสร้างวินัยทางการเงิน (Financial Literacy)"  (15-16 ก.ย.59)

- ไฟล์นำเสนอ "การอบรมการอ่าน การคิดวิเคราะห์โดยใช้วรรณคดีเป็นฐาน"  (23-24 ก.ค.59)
              1. การพัฒนาการอ่านการคิดวิเคราะห์โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน (ศน.พรมเมือง) 

- ไฟล์นำเสนออบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนว (9 ก.ค. 59)
              1. PDF File                   2. PPT File 

- ไฟล์นำเสนอประชุมทีมวิทยากรภาษาอังกฤษ
              1. PDF File                   2. PPT File (ศน.ณภัทร จันทรา)
              1. PDF File                   2. PPT File (ศน.สุวิทย์ บั้งเงิน)

- ไฟล์นำเสนอประชุมปฏิบัติการครูห้องสมุดและส่งเสริมการอ่าน
              1. PDF Files                   2. PPT File (ศน.สุวิทย์ บั้งเงิน)

- ไฟล์นำเสนอ ITA โรงเรียนสุจริต
              1. PDF File                   2. PPT File 

- ไฟล์นำเสนอประชุมปฏิบัติการฯ ผลการใช้โปรแกรม TAP อ.แม่สรวย
              1. PDF File                   2. PPT File