นโยบาย สพป.เชียงราย เขต 2

แนวทางการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา
การประเมินความสามารถการอ่านของนักเรียน (RT)  การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
และการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ประจำปีการศึกษา 2563

* * * * * * * * * * * * * * * * * *https://drive.google.com/file/d/1tzzghxnoaRykROy87mlBZxKZf13mvCKJ/view?usp=sharing
RT : Reading Test 
การอ่าน ป.1
(แก้ไขแล้ว)
NT : National Test
ภาษาไทย ป.3
(แก้ไขแล้ว)
https://drive.google.com/file/d/1Dnczk7I3v-7hi8VZgBrcVmhfZAXO_jJj/view?usp=sharing
NT : National Test
คณิตศาสตร์ ป.3
(แก้ไขแล้ว)

O-NET
ภาษาไทย ป.6 ม.3
(แก้ไขแล้ว)
https://drive.google.com/file/d/15a2tLgxvd1K5pX-B7E7qZNOO-rVawq9t/view?usp=sharing
O-NET
วิทยาศาสตร์ ป.6 ม.3
(แก้ไขแล้ว)
 https://drive.google.com/file/d/1B6vIPMhKbHcnxgsR1dXG5v_5T96XjgRl/view?usp=sharing
O-NET
วิทยาศาสตร์ ป.6 ม.3
(แก้ไขแล้ว)
https://drive.google.com/file/d/1oSUSQeieBaB9P_PFgwPJvDhOIIrM0ywj/view?usp=sharing
O-NET
ภาษาอังกฤษ ป.6 ม.3
(แก้ไขแล้ว)


การขับเคลื่อนตามนโยบาย
 "CR2ACTS Model" และ "CR2Q-Ed Model"
 
แนวทางการขับเคลื่อน CR2ACTS Model

https://drive.google.com/file/d/1HJRLPhsxW5j9CJcTmih5m93cjY-XtERs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uuCBm1bAqAY8259nmk9Cn1YmL6Wrv2dA/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1_Ni-5rcTlqbX3srVBoKix1-XikbZstTT/view?usp=sharing
 รายงานผลการดำเนินการ
ตามแนวทาง ขับเคลื่อนฯ

"CR2ACTS Model" 


แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สพป.เชียงราย เขต 2 
ปีการศึกษา 2561  

  (ดาวน์โหลดไฟล์ Word) 
แนวทางการขับเคลื่อนจุดเน้นนโยบาย 
"CR2ACTS Model"
ปีการศึกษา 2561
  
(ดาวน์โหลดไฟล์ Word)

1. สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบาย CR2ACTS Model ปีการศึกษา 2561  ของทุกโรงเรียน (แต่ละโรง) (Excel)
2. สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบาย CR2ACTS Model ปีการศึกษา 2561  ภาพรวมของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ (Excel)


CR2Q-Ed Model

 https://drive.google.com/file/d/1TJFL6qC8WELhpXL7Oprecsuft6SfOy-b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HVxsDyL-T3NMVL-sUMhHQV5AnznN3yMV/view?usp=sharing
 https://goo.gl/WhjnxR
https://goo.gl/PBL3DL 
 
สำนักงานเขตพื้นที่ฯ คุณภาพ
 โรงเรียนคุณภาพ
 
 ห้องเรียนคุณภาพ
 
 
ผู้เรียนคุณภาพ
https://drive.google.com/file/d/1XCoayKExqgC93VJbjCKzFK33f7-VR25o/view?usp=sharing

โปรแกรมรายงานและสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบาย CR2ACTS Model
(Report and Summary of the Implementation [CR2ACTS Model Policy] Program : RSIP)

สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (ภาพรวมสำนักงานเขตพื้นที่ฯ)
การดำเนินงานตามนโยบาย CR2ACTS Model ประจำปีการศึกษา 2562 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (รายโรง)
การดำเนินงานตามนโยบาย CR2ACTS Model ประจำปีการศึกษา 2562
(ดาวน์โหลดไฟล์ Excel)

ไฟล์นำเสนอ (การประชุมผู้บริหาร)
จุดเน้นโยบาย 
CR2ACTS Model ประจำปีการศึกษา 2562
(ดาวน์โหลดไฟล์ PDF / PPT)


https://sites.google.com/a/esdc.go.th/sv-sw/cr2_policy


วันที่ 6 ธันวาคม 2562 (วันที่ 10)              
ภาคเช้า ภาคบ่าย
ที่ โรงเรียน  Power Point  Video ที่  โรงเรียน Power Point Video 
1 บ้านถ้ำ PPT Video 1 บ้าป่าส้าน PPT Video
2 บ้านจำผักกูดทรายทอง PPT Video 2 บ้านห้วยสะลักวิทยา PPT Video
3 บ้านสันสลี PPT Video 3 บ้านโฮ่ง PPT Video
4 บ้านห้วยหญ้าไซ PPT Video 4 บ้านแม่ตาแมว PPT Video
5 บ้านร้องบง PPT Video 5 ทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา PPT Video
6 เวียงกาหลงวิทยา PPT Video 6 บ้านทุ่งม่าน PPT Video
7 บ้านห้วยโป่ง PPT Video 7 บ้านต้นยาง  PPT Video
8 บ้านโป่งมอญ PPT Video 8 อนุบาลแม่สรวย PPT Video
(ภาพกิจกรรม)

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 (วันที่ 9)
ภาคเช้า ภาคบ่าย
ที่ โรงเรียน  Power Point Video ที่  โรงเรียน Power Point  Video 
1 บ้านป่าตึง (พาน) PPT Video 1 ริมวัง 2 PPT Video
2 บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง PPT Video 2 บ้านปางมะขามป้อม  PPT Video
3 บ้านหัวฝาย  PPT Video 3 บ้านแม่ตาช้าง  PPT Video
4 เจดีย์หลวงพิทยา PPT Video 4 บ้านห้วยหมอเฒ่า  PPT Video
5 บ้านดอยช้าง PPT Video 5 บ้านสันมะเค็ดขึ้เหล็กฯ  PPT Video
6 แม่ตะละวิทยา PPT Video 6 บ้านห้วยม่วง  PPT Video
7 บ้านแม่ผง  PPT Video 7 บ้านต้นง้าว  PPT Video
8 บ้านป่าจั่น  PPT Video 8 บ้านใหม่แม่ยางมิ้น PPT Video
(ภาพกิจกรรม)

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 (วันที่ 8)
ภาคเช้า ภาคบ่าย
ที่ โรงเรียน  Power Point Video ที่  โรงเรียน Power Point  Video 
1 บ้านป่าบง PPT Video 1 ริมวัง 1 PPT Video
2 บ้านแม่แก้วเด่นชัย PPT Video 2 บ้านป่าแดงงาม  PPT Video
3 บ้านแม่พุง PPT Video 3 บ้านห้วยมะแกง  PPT Video
4 บ้านแสนเจริญ PPT Video 4 ห้วยน้ำขุ่นวิทยา  PPT Video
5 เวียงผาวิทยา PPT Video 5 บ้านดอนสลี  PPT Video
6 โป่งกลางน้ำประชาสรรค์ PPT Video 6 บ้านป่าสัก  PPT Video
7 บ้านโป่งนก PPT Video 7 บ้านเมืองน้อยฯ  PPT Video
8 บ้านห้วยส้านพลับพลา PPT Video 8 ธารทองวิทยา PPT Video
(ภาพกิจกรรม)

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 (วันที่ 7)
ภาคเช้า ภาคบ่าย
ที่ โรงเรียน  Power Point Video ที่  โรงเรียน Power Point  Video 
1 บ้านเจริญเมือง PPT Video 1 บ้านปางเกาะทราย PPT Video
2 แม่อ้อประชารัฐ PPT Video 2 บ้านสันต้นดู่  PPT Video
3 ป่าแงะวิทยา PPT Video 3 บ้านสันก้างปลา  PPT Video
4 ชุมชนบ้านโป่ง PPT Video 4 บ้านฮ่างต่ำ  PPT Video
5 บ้านปางหก PPT Video 5 บ้านท่ามะโอ PPT Video
6 ดอยเวียงวิทยา PPT Video
    
7 บ้านโป่งเหนือ PPT Video
   
8 โป่งน้ำร้อนวิทย PPT Video
  
(ภาพกิจกรรม)

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 (วันที่ 6)
ภาคเช้า ภาคบ่าย
ที่ โรงเรียน  Power Point Video ที่  โรงเรียน Power Point  Video 
1 บ้านป่าต๊าก PPT Video 1 บ้านศาลา PPT Video
2 บ้านแม่อ้อนอก PPT Video 2 สันหนองควาย PPT Video
3 บ้านสักพัฒนา PPT Video 3 บ้านห้วยเฮี้ย PPT Video
4 บ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) PPT Video 4 บ้านมังกาล่า PPT Video
5 บ้านปางหลวง PPT Video 5 บ้านเด่นศาลา  PPT Video
6 บ้านห้วยมะซาง PPT Video 6 บ้านปางอ่ายห้วยชมภู  PPT Video
7 บ้านห้วยหินลาดใน PPT Video 7 บัวสลีวิทยา  PPT Video
8 โป่งแพร่วิทยา PPT Video 8 บ้านขุนสรวย PPT Video
(ภาพกิจกรรม)

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 (วันที่ 5)
ภาคเช้า ภาคบ่าย
ที่ โรงเรียน  Power Point Video ที่  โรงเรียน Power Point  Video 
1 สันกลางวิทยา PPT Video 1 ชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด PPT Video
2 บ้านจำคาวตอง PPT Video 2 บ้านฝั่งตื้น  PPT Video
3 บ้านโป่ง PPT Video 3 ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา  PPT Video
4 บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์ PPT Video 4 บ้านป่าตึงงาม  PPT Video
5 ท่าก๊อพลับพลาวิทยา PPT Video 5 บ้านทุ่งพร้าว   PPT Video
6 บ้านแม่โมงเย้า PPT Video 6 บ้านป่าตึง (เวียงป่าเป้า)  PPT Video
7 บ้านแม่ปูนหลวง PPT Video 7 ห้วยส้านยาววิิทยา  PPT Video
8 ปางมะกาดวิทยา PPT Video 8 บ้านห้วยกล้า PPT Video
(ภาพกิจกรรม)

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 (วันที่ 4)
ภาคเช้า ภาคบ่าย
ที่ โรงเรียน  Power Point Video ที่  โรงเรียน Power Point  Video 
1 เจริญเมืองวิทยา PPT Video 1 บ้านเหมืองง่า PPT Video
2 บ้านแม่แก้วใต้ PPT Video 2 ปูแกง (อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)  PPT Video
3 โรงช้างวิทยา PPT Video 3 บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก  PPT Video
4 บ้านหนองผำ PPT Video 4 บ้านปางกิ่ว (ศุภสิทธิ์มหาคุณ)  PPT Video
5 บ้านขุนลาว PPT Video 5 บ้านสัน  PPT Video
6 บ้านแม่ต๋ำ PPT Video 6 บ้านทุ่งยาว  PPT Video
7 บ้านผาแดงหลวง PPT Video 7 บ้านหนองเก้าห้อง  PPT Video
8 ชุมชนบ้านกู่ PPT Video 8 บ้านห้วยไคร้ PPT Video
(ภาพกิจกรรม)

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 (วันที่ 3)
ภาคเช้า ภาคบ่าย
ที่ โรงเรียน  Power Point Video ที่  โรงเรียน Power Point  Video 
1 บ้านโป่งแดง PPT Video 1 บ้านหนองบัว PPT Video
2 ป่าแดงวิทยา PPT Video 2 ทานตะวันวิทยา PPT Video
3 ศรีโพธิ์เงินวิทยา PPT Video 3 บ้านปางอ้อย PPT Video
4 บ้านโป่งฟูเฟือง PPT Video 4 บ้านป่าถ่อน (วิทยาสมิทธิ์)  PPT Video
5 บ้านหนองยาว PPT Video 5 บ้านเลาลี PPT Video
6 บ้านป่าแงะ (เวียงป่าเป้า) PPT Video 6 บ้านลังกา  PPT Video
7 บ้านผาบ่อง (คุรุราษฎร์สดุดี) PPT Video 7 อนุบาลแม่ลาว  PPT Video

 
(ภาพกิจกรรม)

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 (วันที่ 2)
ภาคเช้า ภาคบ่าย
ที่ โรงเรียน  Power Point Video ที่  โรงเรียน Power Point  Video 
1 ร่องธารวิทยา PPT Video 1 บ้านสันติวัน PPT Video
2 เวียงห้าววิทยา PPT Video 2 บ้านสิบสอง  PPT Video
3 บ้านม่วงคำ PPT Video 3 ชุมชนบ้านสันจำปา  PPT Video
4 บ้านป่าแดดเวทยาสมิทธิ์ PPT Video 4 ดอยเวียงผาพิทยา  PPT Video
5 บ้านแม่ผักแหละ PPT Video 5 บ้านดงมะดะ  PPT Video
6 ชุมชนบ้านสันมะค่า PPT Video 6 บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ  PPT Video
7 บ้านโป่งเทวี PPT Video
    
8 ไทยรัฐวิทยา 32  PPT Video
  
(ภาพกิจกรรม)

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 (วันที่ 1)
ภาคเช้า ภาคบ่าย
ที่ โรงเรียน  Power Point Video ที่  โรงเรียน Power Point  Video 
1 โป่งทะลายใหม่เจริญ PPT Video 1 พานพสกสวัสดิ์ PPT Video
2 บ้านวังวิทยา PPT Video 2 บ้านกล้วย  PPT Video
3 บ้านห้วยน้ำเย็น PPT Video 3 อนุบาลพานฯ  PPT Video
4 อนุบาลเวียงป่าเป้า PPT Video 4 บ้านแม่พริกเมืองยศ  PPT Video
5 อนุบาลแม่ขะจาน PPT Video 5 บ้านดินดำ PPT Video
6 ชุมชนบ้านป่าก่อดำ PPT Video 6 บ้านวาวี  PPT Video7 ป่างิ้ววิทยา  PPT Video
8 อนุบาลจอมหมอกแก้ว PPT Video
(ภาพกิจกรรม)

ไฟล์  Power Point  นำเสนอการขับเคลื่อนตามนโยบาย (ทั้งหมด)
ไฟล์  Video  นำเสนอการขับเคลื่อนตามนโยบายฯ  (ทั้งหมด)


https://drive.google.com/file/d/1DoWYTBLBU9TQNPJaFCDjzBUZTfpMFqmY/view?usp=sharing
   https://drive.google.com/file/d/1RqNxlkP5RtOGyoBdzPBehDBkMCF-llu5/view?usp=sharing
 แนวทาง
การดำเนินการขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม 
(องค์กรคุณธรรม)
  แนวทาง
การดำเนินการขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 
(Integrity Transparency Assessment : ITA) 


 นโยบายการพัฒนาคุณภาพเด็กเชียงราย ๒
2 สค ชร 2

 
https://drive.google.com/file/d/1DoWYTBLBU9TQNPJaFCDjzBUZTfpMFqmY/view?usp=sharing
 
https://drive.google.com/file/d/1Bsgj5hw9_Y1VEOsiqxbWo0TR5QiJIq4d/view?usp=sharing
 รายงานผลการติดตามตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายใน 
ปีการศึกษา 2561
 รายงานการสังเคราะห์รายงานประเมินคุณภาพภายในฯ
ปีการศึกษา 2560

https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyMEVGQUU4Z040MFE/view
https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyYWhDeTZuZ1dHZGc/view
https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYySG1TZllIZUtVSFU/view
https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyRkpHcDl4TExaOWM/view?usp=sharing
เล่ม 1  เล่ม 2
ไฟล์ Word มาตรฐานสำนักงานเขตฯ
เล่ม 3
ไฟล์ Word มาตรฐานสถานศึกษา
 รายงานสรุปการประเมิน
ปีการศึกษา 2560


https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyUF9ObW5WZWZ5Y3c/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYydWsyN1l3UVp5TzQ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyTGI2Uk5ORTIxMXM/view?usp=sharing
 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2559
ผลการสังเคราะห์การดำเนินงาน
ตามมาตรฐานโรงเรียน

ปีการศึกษา 2558 
 รายงานผลการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาโดยสังกัด 
ปีงบประมาณ 2558

https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyaGdIdGJCTjA4anM/view?usp=sharing


สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก
สมศ. รอบที่ 3
(ข้อมูล : 1 พฤษภาคม 59)


นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ChiangRai 2 555 ME SMART Model