นโยบาย สพป.เชียงราย เขต 2

แนวทางการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา
การประเมินความสามารถการอ่านของนักเรียน (RT)  การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
และการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ประจำปีการศึกษา 2563

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

https://drive.google.com/file/d/1rO_6DPlKI1OzmV5NWpi8U5qsxDHcRdn8/view?usp=sharing
RT : Reading Test 
(การอ่าน ป.1)

https://drive.google.com/file/d/1tfcy0Y9JDW4qZJ8wtL9K6wlMAYsKYLXv/view?usp=sharing
NT : National Test
(ภาษาไทย ป.3)
https://drive.google.com/file/d/1vbW2gC-Whce9qTQwQ4SoR4rwsne0dLDQ/view?usp=sharing
NT : National Test
(คณิตศาสตร์ ป.3)
(Edit 1)

https://drive.google.com/file/d/1UeMPRsDriq-Qgzciw9q9yAh85vobb5nV/view?usp=sharing
O-NET
(ภาษาไทย ป.6 ม.3) 
https://drive.google.com/file/d/1RiPg6s22uAvyzcpvQtFpkSbF9StRVb7T/view?usp=sharing
O-NET
(คณิตศาสตร์ ป.6 ม.3)
https://drive.google.com/file/d/1I5S8MWy5HtMjYXafJjcKmqHLcRZWjjBK/view?usp=sharing 
O-NET
(วิทยาศาสตร์ ป.6 ม.3)
https://drive.google.com/file/d/1TFVD5oJ5hAgsfAjDwbIhvcr-QrxehAtk/view?usp=sharing
O-NET
(ภาษาอังกฤษ ป.6 ม.3)การขับเคลื่อนตามนโยบาย
 "CR2ACTS Model" และ "CR2Q-Ed Model"
 
แนวทางการขับเคลื่อน CR2ACTS Model

 https://drive.google.com/file/d/1uuCBm1bAqAY8259nmk9Cn1YmL6Wrv2dA/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1_Ni-5rcTlqbX3srVBoKix1-XikbZstTT/view?usp=sharing
 รายงานผลการดำเนินการ
ตามแนวทาง ขับเคลื่อนฯ

"CR2ACTS Model" 


แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สพป.เชียงราย เขต 2 
ปีการศึกษา 2561  

  (ดาวน์โหลดไฟล์ Word) 
แนวทางการขับเคลื่อนจุดเน้นนโยบาย 
"CR2ACTS Model"
ปีการศึกษา 2561
  
(ดาวน์โหลดไฟล์ Word)

1. สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบาย CR2ACTS Model ปีการศึกษา 2561  ของทุกโรงเรียน (แต่ละโรง) (Excel)
2. สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบาย CR2ACTS Model ปีการศึกษา 2561  ภาพรวมของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ (Excel)


CR2Q-Ed Model

https://drive.google.com/file/d/1TJFL6qC8WELhpXL7Oprecsuft6SfOy-b/view?usp=sharing
 
              
 
              
https://goo.gl/WhjnxR
 
              
       
สำนักงานเขตพื้นที่ฯ คุณภาพ                 โรงเรียนคุณภาพ
 
                         ห้องเรียนคุณภาพ                        ผู้เรียนคุณภาพ

https://drive.google.com/file/d/1XCoayKExqgC93VJbjCKzFK33f7-VR25o/view?usp=sharing

โปรแกรมรายงานและสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบาย CR2ACTS Model
(Report and Summary of the Implementation [CR2ACTS Model Policy] Program : RSIP)

สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (ภาพรวมสำนักงานเขตพื้นที่ฯ)
การดำเนินงานตามนโยบาย CR2ACTS Model ประจำปีการศึกษา 2562 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (รายโรง)
การดำเนินงานตามนโยบาย CR2ACTS Model ประจำปีการศึกษา 2562
(ดาวน์โหลดไฟล์ Excel)

ไฟล์นำเสนอ (การประชุมผู้บริหาร)
จุดเน้นโยบาย 
CR2ACTS Model ประจำปีการศึกษา 2562
(ดาวน์โหลดไฟล์ PDF / PPT)https://sites.google.com/a/esdc.go.th/sv-sw/cr2_policy

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 (วันที่ 10)              
ภาคเช้าภาคบ่าย
ที่โรงเรียน Power Point Videoที่ โรงเรียนPower PointVideo 
1บ้านถ้ำPPTVideo1บ้าป่าส้านPPTVideo
2บ้านจำผักกูดทรายทองPPTVideo2บ้านห้วยสะลักวิทยาPPTVideo
3บ้านสันสลีPPTVideo3บ้านโฮ่งPPTVideo
4บ้านห้วยหญ้าไซPPTVideo4บ้านแม่ตาแมวPPTVideo
5บ้านร้องบงPPTVideo5ทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยาPPTVideo
6เวียงกาหลงวิทยาPPTVideo6บ้านทุ่งม่านPPTVideo
7บ้านห้วยโป่งPPTVideo7บ้านต้นยาง PPTVideo
8บ้านโป่งมอญPPTVideo8อนุบาลแม่สรวยPPTVideo
(ภาพกิจกรรม)

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 (วันที่ 9)
ภาคเช้าภาคบ่าย
ที่โรงเรียน Power PointVideoที่ โรงเรียนPower Point Video 
1บ้านป่าตึง (พาน)PPTVideo1ริมวัง 2PPTVideo
2บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยงPPTVideo2บ้านปางมะขามป้อม PPTVideo
3บ้านหัวฝาย PPTVideo3บ้านแม่ตาช้าง PPTVideo
4เจดีย์หลวงพิทยาPPTVideo4บ้านห้วยหมอเฒ่า PPTVideo
5บ้านดอยช้างPPTVideo5บ้านสันมะเค็ดขึ้เหล็กฯ PPTVideo
6แม่ตะละวิทยาPPTVideo6บ้านห้วยม่วง PPTVideo
7บ้านแม่ผง PPTVideo7บ้านต้นง้าว PPTVideo
8บ้านป่าจั่น PPTVideo8บ้านใหม่แม่ยางมิ้นPPTVideo
(ภาพกิจกรรม)

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 (วันที่ 8)
ภาคเช้าภาคบ่าย
ที่โรงเรียน Power PointVideoที่ โรงเรียนPower Point Video 
1บ้านป่าบงPPTVideo1ริมวัง 1PPTVideo
2บ้านแม่แก้วเด่นชัยPPTVideo2บ้านป่าแดงงาม PPTVideo
3บ้านแม่พุงPPTVideo3บ้านห้วยมะแกง PPTVideo
4บ้านแสนเจริญPPTVideo4ห้วยน้ำขุ่นวิทยา PPTVideo
5เวียงผาวิทยาPPTVideo5บ้านดอนสลี PPTVideo
6โป่งกลางน้ำประชาสรรค์PPTVideo6บ้านป่าสัก PPTVideo
7บ้านโป่งนกPPTVideo7บ้านเมืองน้อยฯ PPTVideo
8บ้านห้วยส้านพลับพลาPPTVideo8ธารทองวิทยาPPTVideo
(ภาพกิจกรรม)

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 (วันที่ 7)
ภาคเช้าภาคบ่าย
ที่โรงเรียน Power PointVideoที่ โรงเรียนPower Point Video 
1บ้านเจริญเมืองPPTVideo1บ้านปางเกาะทรายPPTVideo
2แม่อ้อประชารัฐPPTVideo2บ้านสันต้นดู่ PPTVideo
3ป่าแงะวิทยาPPTVideo3บ้านสันก้างปลา PPTVideo
4ชุมชนบ้านโป่งPPTVideo4บ้านฮ่างต่ำ PPTVideo
5บ้านปางหกPPTVideo5บ้านท่ามะโอPPTVideo
6ดอยเวียงวิทยาPPTVideo
   
7บ้านโป่งเหนือPPTVideo
  
8โป่งน้ำร้อนวิทยPPTVideo
  
(ภาพกิจกรรม)

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 (วันที่ 6)
ภาคเช้าภาคบ่าย
ที่โรงเรียน Power PointVideoที่ โรงเรียนPower Point Video 
1บ้านป่าต๊ากPPTVideo1บ้านศาลาPPTVideo
2บ้านแม่อ้อนอกPPTVideo2สันหนองควายPPTVideo
3บ้านสักพัฒนาPPTVideo3บ้านห้วยเฮี้ยPPTVideo
4บ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)PPTVideo4บ้านมังกาล่าPPTVideo
5บ้านปางหลวงPPTVideo5บ้านเด่นศาลา PPTVideo
6บ้านห้วยมะซางPPTVideo6บ้านปางอ่ายห้วยชมภู PPTVideo
7บ้านห้วยหินลาดในPPTVideo7บัวสลีวิทยา PPTVideo
8โป่งแพร่วิทยาPPTVideo8บ้านขุนสรวยPPTVideo
(ภาพกิจกรรม)

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 (วันที่ 5)
ภาคเช้าภาคบ่าย
ที่โรงเรียน Power PointVideoที่ โรงเรียนPower Point Video 
1สันกลางวิทยาPPTVideo1ชุมชนบ้านทุ่งป่าแดดPPTVideo
2บ้านจำคาวตองPPTVideo2บ้านฝั่งตื้น PPTVideo
3บ้านโป่งPPTVideo3ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา PPTVideo
4บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์PPTVideo4บ้านป่าตึงงาม PPTVideo
5ท่าก๊อพลับพลาวิทยาPPTVideo5บ้านทุ่งพร้าว  PPTVideo
6บ้านแม่โมงเย้าPPTVideo6บ้านป่าตึง (เวียงป่าเป้า) PPTVideo
7บ้านแม่ปูนหลวงPPTVideo7ห้วยส้านยาววิิทยา PPTVideo
8ปางมะกาดวิทยาPPTVideo8บ้านห้วยกล้าPPTVideo
(ภาพกิจกรรม)

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 (วันที่ 4)
ภาคเช้าภาคบ่าย
ที่โรงเรียน Power PointVideoที่ โรงเรียนPower Point Video 
1เจริญเมืองวิทยาPPTVideo1บ้านเหมืองง่าPPTVideo
2บ้านแม่แก้วใต้PPTVideo2ปูแกง (อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) PPTVideo
3โรงช้างวิทยาPPTVideo3บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก PPTVideo
4บ้านหนองผำPPTVideo4บ้านปางกิ่ว (ศุภสิทธิ์มหาคุณ) PPTVideo
5บ้านขุนลาวPPTVideo5บ้านสัน PPTVideo
6บ้านแม่ต๋ำPPTVideo6บ้านทุ่งยาว PPTVideo
7บ้านผาแดงหลวงPPTVideo7บ้านหนองเก้าห้อง PPTVideo
8ชุมชนบ้านกู่PPTVideo8บ้านห้วยไคร้PPTVideo
(ภาพกิจกรรม)

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 (วันที่ 3)
ภาคเช้าภาคบ่าย
ที่โรงเรียน Power PointVideoที่ โรงเรียนPower Point Video 
1บ้านโป่งแดงPPTVideo1บ้านหนองบัวPPTVideo
2ป่าแดงวิทยาPPTVideo2ทานตะวันวิทยาPPTVideo
3ศรีโพธิ์เงินวิทยาPPTVideo3บ้านปางอ้อยPPTVideo
4บ้านโป่งฟูเฟืองPPTVideo4บ้านป่าถ่อน (วิทยาสมิทธิ์) PPTVideo
5บ้านหนองยาวPPTVideo5บ้านเลาลีPPTVideo
6บ้านป่าแงะ (เวียงป่าเป้า)PPTVideo6บ้านลังกา PPTVideo
7บ้านผาบ่อง (คุรุราษฎร์สดุดี)PPTVideo7อนุบาลแม่ลาว PPTVideo

 
(ภาพกิจกรรม)

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 (วันที่ 2)
ภาคเช้าภาคบ่าย
ที่โรงเรียน Power PointVideoที่ โรงเรียนPower Point Video 
1ร่องธารวิทยาPPTVideo1บ้านสันติวันPPTVideo
2เวียงห้าววิทยาPPTVideo2บ้านสิบสอง PPTVideo
3บ้านม่วงคำPPTVideo3ชุมชนบ้านสันจำปา PPTVideo
4บ้านป่าแดดเวทยาสมิทธิ์PPTVideo4ดอยเวียงผาพิทยา PPTVideo
5บ้านแม่ผักแหละPPTVideo5บ้านดงมะดะ PPTVideo
6ชุมชนบ้านสันมะค่าPPTVideo6บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ PPTVideo
7บ้านโป่งเทวีPPTVideo
   
8ไทยรัฐวิทยา 32 PPTVideo
  
(ภาพกิจกรรม)

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 (วันที่ 1)
ภาคเช้าภาคบ่าย
ที่โรงเรียน Power PointVideoที่ โรงเรียนPower Point Video 
1โป่งทะลายใหม่เจริญPPTVideo1พานพสกสวัสดิ์PPTVideo
2บ้านวังวิทยาPPTVideo2บ้านกล้วย PPTVideo
3บ้านห้วยน้ำเย็นPPTVideo3อนุบาลพานฯ PPTVideo
4อนุบาลเวียงป่าเป้าPPTVideo4บ้านแม่พริกเมืองยศ PPTVideo
5อนุบาลแม่ขะจานPPTVideo5บ้านดินดำPPTVideo
6ชุมชนบ้านป่าก่อดำPPTVideo6บ้านวาวี PPTVideo7ป่างิ้ววิทยา PPTVideo
8อนุบาลจอมหมอกแก้วPPTVideo
(ภาพกิจกรรม)

ไฟล์  Power Point  นำเสนอการขับเคลื่อนตามนโยบาย (ทั้งหมด)
ไฟล์  Video  นำเสนอการขับเคลื่อนตามนโยบายฯ  (ทั้งหมด)


 https://drive.google.com/file/d/19snnxLVPHKpEqScikOiweuaUrLRSNdit/view?usp=sharing   https://drive.google.com/file/d/1Bsgj5hw9_Y1VEOsiqxbWo0TR5QiJIq4d/view?usp=sharing 
 แนวทาง
การดำเนินการขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม 
(องค์กรคุณธรรม)
  แนวทาง
การดำเนินการขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 
(Integrity Transparency Assessment : ITA) 


 นโยบายการพัฒนาคุณภาพเด็กเชียงราย ๒
2 สค ชร 2

 https://drive.google.com/file/d/1DoWYTBLBU9TQNPJaFCDjzBUZTfpMFqmY/view?usp=sharing  https://drive.google.com/file/d/1RqNxlkP5RtOGyoBdzPBehDBkMCF-llu5/view?usp=sharing
 รายงานผลการติดตามตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายใน 
ปีการศึกษา 2561
 รายงานการสังเคราะห์รายงานประเมินตนเอง 
ปีการศึกษา 2560

https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyMEVGQUU4Z040MFE/view
https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyRkpHcDl4TExaOWM/view?usp=sharing
เล่ม 1  เล่ม 2
ไฟล์ Word มาตรฐานสำนักงานเขตฯ
เล่ม 3
ไฟล์ Word มาตรฐานสถานศึกษา
 รายงานสรุปการประเมิน
ปีการศึกษา 2560


https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyUF9ObW5WZWZ5Y3c/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYydWsyN1l3UVp5TzQ/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyTGI2Uk5ORTIxMXM/view?usp=sharing
 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2559
ผลการสังเคราะห์การดำเนินงาน
ตามมาตรฐานโรงเรียน

ปีการศึกษา 2558 
 รายงานผลการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาโดยสังกัด 
ปีงบประมาณ 2558

https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyaGdIdGJCTjA4anM/view?usp=sharing


สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก
สมศ. รอบที่ 3
(ข้อมูล : 1 พฤษภาคม 59)


นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ChiangRai 2 555 ME SMART Model