S4T : Share for Teacher  (รวมสื่อและความรู้ต่างๆ)

https://drive.google.com/file/d/1g9vj_LqKqaZVpZ6oronC81_8tmwOL2N9/view?usp=sharing

- สรุปงานวิจัย : การนิเทศการวิจัยในชั้นเรียน ด้วยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคานวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย 
ศึกษานิเทศก์  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Teaching Kids to Read and Write  คลิปโดย... Teaching Kids to Read and Write
- ดาวน์โหลด แบบฝึกหัด แก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ โดย... ครูอาชีพดอทคอม
แจกโปรแกรมครูประจำชั้น 20 โปรแกรม โดย ...   HONGPAKKROO.COM
แจกฟรี 500 ฟอนต์ไทย : ไทยเฟซ รูปลักษณ์อักษรไทย  โดย... https://salehere.co.th