อบรมพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์โดยใช้วรรณคดีฯ

โพสต์22 ก.ค. 2559 21:55โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 23 ก.ค. 2559 03:35 ]
23-24 กรกฎาคม  2559
: "อบรมพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์โดยใช้วรรณคดีเป็นฐาน"  ครูผู้สอนภาษาไทยตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวนทั้งสิ้น  215 คน มีนายจรัญ  แจ้งมณี  รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2  เป็นประธานพิธีเปิดฯ  
    วิทยากรอบรม ได้แก่... 
    1. นางพรมเมือง เทวตา   ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2
    2. นางทรายคำ  ด้วงนิล   ครู โรงเรียนร่องธารวิทยา 
    3. นางสาวกรานต์ชนก  วงค์ปัญญา  ครู โรงเรียนท่าก๊อพลับพลา  


Comments