ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำเดือนเมษายน 2562

โพสต์28 เม.ย. 2562 21:17โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 28 เม.ย. 2562 22:27 ]
https://photos.app.goo.gl/bK59HKov6RveAxpp6
24 เมษายน 2562
: ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำเดือนเมษายน 2562  มีประเด็นสำคัญ ได้แก่  การประเมินฯ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ ด้านที่ 1 -2 (การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของ 21 โรงเรียน)  การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตัวชี้วัดที่ 9 (ITA)  การพิจารณาโรงเรียนกลุ่มสีแดง ประจำปีการศึกษา 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลกับการบริหารตามรอยยุคลบาท พระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10  การอบรมเชิงปฏิบัติการ Coaching Teams และพิธีรดน้ำดำหัว ศน.อาวุโส จังหวัดเชียงราย  ผลสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3  การอ่านออกเขียนได้  และการขับเคลื่อนนโยบาย CR2ACTS Model การสรุปผลการดำเนินงานโครงการที่ผ่านมา /การจัดทำแผน-มาตรการนิเทศ ปีการศึกษา 2562 และประเด็นอื่นๆ จากแต่ละกลุ่มงาน เป็นต้น


         (คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments