ตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดเรียนวันแรก (1/2563)

โพสต์4 ก.ค. 2563 23:14โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 4 ก.ค. 2563 23:47 ]
https://photos.app.goo.gl/FirP3XJg6dPY6YH39
1 กรกฎาคม 2
563 ตรวจเยี่ยมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนเปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 1/2563  โรงเรียนในความรับผิดชอบ ทั้ง 5 อำเภอ ประกอบด้วย  อ.แม่ลาว : โรงเรียนบัวสลีวิทยา บ้านต้นยาง บ้านโป้งมอญ  อ.พาน : พานสกสวัสต์ บ้านป่าส้าน บ้านหนองบัว แม่อัอประชารัฐ บ้านแม่อัอนอก โปงทะลายใหม่เจริญ บ้านโป้งแดง เจริญเมืองวิทยา บ้านเจริญเมือง ธารทองวิหยา (ป่ารวก)  อ.แม่สรวย : บ้านป้แดดฯ ชุมชนบ้านโป้ง บ้านตอนสลี ห้วยน้ำขุ่นวิทยา บ้านสันก้างปลา บ้นห้วยเฮี้ย เวียงผาวิทยา บ้านแม่พริกฯ  อ.เวียงป่าเป้า : บ้านป้าจั่น เวียงกาหลงวิทยา ปางมะกาดวิทยา บ้านหัวยโป้ง บ้านขุนลาว  และโป่งน้ำร้อนวิทยา 

          (คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments