เตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ, ประเมินฯ ผู้บริหารโรงเรียน (13-15 กพ. 60)

โพสต์19 ก.พ. 2560 08:05โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 19 ก.พ. 2560 08:57 ]
13-15 กุมภาพันธ์ 2560 : ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมี 2 ภารกิจหลักที่สำคัญ ได้แก่ 
   1. เตรียมความพร้อมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   จะเสด็จเปิดอาคารเรียนโรงเรียนธารทองวิทยา อ.พาน และโรงเรียนโป่งแพร่วิทยา อ.แม่ลาว (วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560)
   2. ประเมินผลการปฏบัติงานโรงเรียนและผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 
ประกอบด้วยคณะกรรมการฯ จำนวน 5 ชุด (5 อำเภอ)
ภาพกิจกรรม
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารโรงเรียน
    2.1 อำเภอแม่สรวย  2.2 อำเภอเวียงป่าเป้า  2.3 อำเภอพาน  2.4 อำเภอป่าแดด  2.5 อำเภอแม่ลาว

Comments