ร่วมรับฟังการนำเสนอการขับเคลื่อนนโยบาย CR2ACTS & CR2Q-Ed Model (วันที่ 6) และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกันคุณภาพภายในฯ

โพสต์5 ธ.ค. 2562 01:12โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 24 ธ.ค. 2562 21:04 ]

https://photos.app.goo.gl/qVSdGHgqcn9YXAT18

28 พฤศจิกายน 2562 :
 
   (1) ร่วมรับฟังและเสนอแนะการนำเสนอการขับเคลื่อนนโยบาย CR2ACTS & CR2Q-Ed Model  ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด (วันที่ 6) 
   - ภาคเช้า  จำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่ บ้านป่าต้าก  บ้านแม่อ้อนอก  บ้านสักพัฒนา  บ้านสันกลางฯ  บ้านปางหลวง  บ้านห้วยมะซาง  บ้านห้วยหินลาดใน  และโป่งแพร่วิทยา
   ภาคบ่าย  จำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่ บ้านศาลา  สันหนองควาย  บ้านห้วยเฮี้ย  บ้านมังกาล่า  บ้านเด่นศาลา  บ้านปางอ่ายห้วยชมภู  บัวสลีวิทยา และบ้านขุนสรวย(2) ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการแผนบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาระบบกลไกและระบบบริหารจัดการเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ขะจานเจดีย์ใหม่ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน  อำเภอเวียงป่าเป้า  (นายสุวิทย์ บั้งเงิน และนายจตุพล อุปละ) 

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

Comments