ร่วมประชุมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ (6 ธ.ค.60)

โพสต์12 ธ.ค. 2560 20:03โดยสุวิทย์ บั้งเงิน
6 ธันวาคม 2560 : ร่วมประชุมบุคลากรในสำนักงานเขตพื่้นที่ฯ  โดย นายจรัญ  แจ้งมณี  ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2  มีประเด็นสำคัญ ได้แก่  แนะนำบุคลากรย้ายมาใหม่  ผลการประเมิน ITA ที่ผ่านมา (เปรียบเทียบ ปี 58-59)  กิจกรรมเคารพธงชาติ  บทบาทและความรับผิดชอบดูแล (งาน/Area/กลุ่ม) ของ รอง ผอ. สพป.เชียงราย 2 แต่ละท่าน   กลุ่มต่างๆ ในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ (8 กลุ่ม 1 หน่วย)  ผอ.เขตฯ ขอความร่วมมือและความช่วยเหลือ อย่าเอาคนเป็นปัจจัยในการทำงาน  ขอให้มีความสามัคคี รักในองค์กรเหมือนบ้าน เสียสละ มีจิตบริการ  การพิจารณาความดีความชอบ การสื่อสารฯ ภายในเขตพื้นที่ฯ (ไลน์) และระหว่างโรงเรียน (วารสาร) การลงเวลามาทำงาน การประชุมข้อให้ตรงเวลา  สวัสดิการภายในเขตพื้นที่ฯ  เป็นต้น 

Comments