ร่วมกิจกรรมเขตฯ สุจริต ประชุม ศน. & PLC และจัดเอกสารการสอบ O-NET

โพสต์3 ก.พ. 2563 00:52โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 8 มี.ค. 2563 03:24 ]
3 กุมภาพันธ์ 2563 :
  
    (1) ร่วมกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  เข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวปฎิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และรับฟังข้อคิด โอวาทจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ผู้อำนวยการกลุ่มต่างๆ  และกิจกรรมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐร่วมกับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ทุกคน

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)


https://photos.app.goo.gl/gTSDPbfr9iiGM4PV8


    (2) ประชุมศึกษานิเทศก์ และ PLC ประจำสัปดาห์  มีประเด็นสำคัญได้แก่  การจัดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2562  ที่ผ่านมา  การดำเนินงานตามแผนบูรณาการนิเทศโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน  การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย CR2ACTS Model  การฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษาฯ  และการจัดสอบประจำปี 2562 (RT, NT และ สอบข้อสอบมาตรฐานปลายปี) 

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)https://lh3.googleusercontent.com/GJ9j3dvd4Qa9PYj8qsMqEKFE7qaEraczIYpdwg0EalkWf0oR5Ky1kpQvk8rahrOFOK4k3ogf-Bkj4_2YvYBNZK5bfauc-dC2GFSrYvvVrYjy8k-teGPy0sg31UrTmrCLOqv8ae-1RgKe7lNSG5L9NqXWQVXv9hDZxZxOOaDjdhQ77w4v98SopgaC0X38Z-p_kBIZ1kzWIXhIKQGXdm7YQTPDMLC_ch6zCGizqW4u5rGZKl2t6_ka4ZdGeaWzafFT7l8m7RP3c6HoOQfUzewLPRoQUGvvZRphbYHn_70RoVQLm6nVB1vbdUqZigTwvXtlD8NdFQnhZI2Euznizob3Qztxjqvu8kA0lzIBJH-HyoD8eUqAv2vOHKPEhXATJGf1Faus1a9CG-HGyGj0TFykKdDvlnpqEGUCU6B8hgR0KWZDLfHqH27eJPN5QYULJpuvNvw2FeoUEMqS27d1VuVlde6QKLECbqZ8u8-0sz-_WmLoK2gT8cwTYK3jJrpnDfAgvuNTTh99_hj6XsC-JHVlPcb8yFHM6vBKDISxEOJk1zREpIbsCKn3o9RwdUxVYLyHpqh82qwTp7CQGU9kNMktxpc1dd7h0uv6WDEWYiyaBVcplXgjTwtvlH-CJQcKZGhtRh3upOMYx1iawohO0TFw48wsLf_ItBt4aY-ZgSEbepzT2BxOny0dlQF_=w1066-h799-no
 

   (3) ดำเนินการจัดและคัดแยกเอกสารการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 : เพื่อรวบรวมเอกสาร หลักฐานการดำเนินงานการจัดสอบของสนามสอบต่างๆ เพื่อรายงานประธานศูนย์สอบ และรายงาน สทศ. ต่อไป(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)https://photos.app.goo.gl/ZT4Jh5TaVrTryG1w6


  (4) ฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา : (คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments