ร่วมฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษาฯ (วันที่ 14) และร่วมประชุมผู้บริหารฯ

โพสต์31 ม.ค. 2563 00:14โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 31 ม.ค. 2563 01:18 ]
https://photos.app.goo.gl/c4KgGUQKJiZWvkrd6
30 มกราคม 2563 :
1. 
ฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษาฯ (วันที่ 14)  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสภาพจริงก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  คณะฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษาฯ จากหน่วยพัฒนาภาคเหนือ จ.พิษณุโลก ระยะที่ 2  สพป.เชียงราย เขต 2  
   (1) ณ โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า อ.แม่สรวย (ศน.นภัทร จันทร์ทรา นายกรกช วัฒน์วิริยะ  นายวีระพงษ์ ภิมาลย์ และนางวันวิสาข์ วังชุมทอง)

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)


https://photos.app.goo.gl/Cp8zwvNtrGfNouLk6

  
   (2) ณ โรงเรียนบ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) อ.แม่สรวย (ศน.อิชยาพัฒน์ มณีรัตน์  นายเสกสรรค์ สิธีวัน  นางสาวเหมือนฝัน พิจารณ์ และนางสาวคริษฐา เผ่าปินตา)


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
https://photos.app.goo.gl/iCgqQdETtxATizPn7

  
  (3) ณ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อ.แม่ลาว (ศน.วรลักษณ์ จันทร์เนตร  ศน.จตุพล อุปละ  นายโย ใจวงค์ นางสายธัญญรัตน์ คำสุรันทร์ และนางสาวชมพูนุท ปันนำ)


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
  

2. ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563 (เดือนมกราคม 2563)  โดย  ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 151 โรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มร่วมแจ้งวาระการประชุมข้อราชการสำคัญ มอบเกียรติบัตรรางวัลกิจกรรมลูกเสือดีเด่น และแนะนำผู้ฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา จำนวน 13 ราย  ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

Comments