รับการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานนิเทศแบบบูรณาการฯ

โพสต์17 ก.ค. 2561 02:51โดยสุวิทย์ บั้งเงิน
https://photos.app.goo.gl/dasqtMFtEePTCcN36
12 กรกฎาคม 2561
- ช่วงเช้า : รับการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานนิเทศแบบบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ.  มีคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย นายสุรัตน์  
กุลศรี  น.ส.จงรักษ์  รัตนวิฑูรย์  น.ส.อมรทิพย์ เจริญผล (ข้าราชการบำนาญ)  น.ส.วรรณพร  สุขอนันต์ และนางระเบียบ  สิทธิชัย (ศึกษาเทศก์ ช่วยราชการ ศนฐ.)  
- ช่วงบ่าย : เดินทางไปนิเทศ ติดตามฯ  ณ โรงเรียนบ้านโป่งแดง อ.พาน
Comments