ประเมินห้องสมุดโรงเรียนต้นแบบฯ

โพสต์25 ส.ค. 2559 05:33โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 27 ส.ค. 2559 10:02 ]
https://goo.gl/photos/4EGeV3GgBUV1d4rw5
29 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2559  : คณะกรรมการประเมินห้องสมุดโรงเรียนต้นแบบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559  โรงเรียนในสังกัด จำนวน 18 โรงเรียน แบ่งตามขนาด ดังนี้
    1. ขนาดใหญ่   :  พานพสกสวัสดิ์ และบ้านวาวี  รวม 2 โรงเรียน
    2. ขนาดกลาง  :  โป่งน้ำร้อนวิทยา ป่างิ้ววิทยา บ้านฮ่างต่ำ บ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) บ้านห้วยไคร้ บ้านห้วยน้ำเย็น บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) อนุบาลแม่สรวย อนุบาลเวียงป่าเป้า บ้านแม่ตะละ บ้านเลาลี บ้านวังวิทยาและบ้านผาบ่อง (คุรุราษฎร์สามัคคี)  รวม 13 โรงเรียน
    3. ขนาดเล็ก     :  บ้านป่าตึง (วปป.) บ้านสันก้างปลาและบ้านม่วงคำ  รวม 3 โรงเรียน         (คลิกส์เพื่อดูรูปทั้งหมด)
Comments