ประชุมศึกษานิเทศก์วาระเร่งด่วน

โพสต์7 ก.พ. 2563 04:55โดยสุวิทย์ บั้งเงิน
https://lh3.googleusercontent.com/NKVqWNoU-1eX5U6Ix-BLsk8rsjFahMgWxUxmEaDZyLhW1pXbykVf2ZQffmnp0ljtV_YRT4LtBKh0vIZkvCL39LAX8hdeUJOES760yzLbo-alJfvpVAeNJGIvhNZMxiKlOEqYSYPLt52tRH5SjOh_emUEUGCT_B7qBnZg4XaSS85ziVnPDHmYyJwrMAwZa6uvyBeeS2ecP0W74c_f5GzMVWJB4MEJEaC9sjoJAY6KwaNSrbKXnReMTP50j74GboCZthd7tr1WWS05IDmkCdTeMGIayaB2c3tc37WeIxCVBOCjVqHdxQrgis-SzJ6eZGwVvtT8WNXFtbFPeb-bW1_ah-BZbyJ4VMlDT9OLYPFAohf8bZ5UoJNy0MLMuVx_lvAFil8DK7YABS3GZuTJcCbcb3BrRiKaJo3Gl-MrnAaq5AcgcgpPBLhAGNGnAdX4pcll5WlSzZmwGZM0zhamILkhol-A-M0KxAgLYU67XBWkHNmbf0V3dCzDuCVGLDctS8_KTfykwIeNaQrLHENK164clGPFsg_mR7IkOGiEh-_oeMjk5eCglWUke8k4odecrvebPBupdvuVuu6QdJIJbA0chuT-U0XNNpMFPD67MWn6LFPfuoQ7NslumGuvPAhvHH0-8NNUQ43NhlKNwBokWCZYkhbu6w6https://photos.app.goo.gl/GFjMwbSAcKXHe8Aw8Gf9wLwcSkaKepNVMMuqlaexORNkc0=w1440-h682-no
   
7 กุมภาพันธ์ 2563 :  ประชุมศึกษานิเทศก์วาระเร่งด่วน  มีประเด็นสำคัญ ได้แก่  ขอบคุณทุกฝ่ายในการจัดสอบ O-NET และการฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา  เรื่องจากการประชุมพุธเช้า  การขับเคลื่อน PLC ในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ และสถานศึกษา  ผลการประเมิน ITA  KRS และมาตรฐานเขตพื้นที่ฯ  และเรื่องจากกลุ่มต่างๆ


        (คลิกรปูปเพื่อดูทั้งหมด)


Comments