ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำสัปดาห์ และประเมินพัฒนาการปฐมวัย

โพสต์17 มี.ค. 2562 22:00โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 18 มี.ค. 2562 02:04 ]
https://photos.app.goo.gl/72iBQzgCLgAzvtgJ8
13 มีนาคม 2562 : 
     1. ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำสัปดาห์  มีประเด็นสำคัญได้แก่ ในปีการศึกษา 2562 รายวิชาที่ต้องเปิดสอน คือ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา  รายวิชาตามความพร้อมและบริบทของโรงเรียน การประเมินครู 13 แฟ้ม (ให้ยกเลิก แต่ประเมิน 4 ด้าน)  ผลการประเมิน eMES ปี 2561 เขตพื้นที่ฯ ได้คะแนน 2.65 ระดับดีมาก  การดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 2   ผลการประเมินมาตรฐานเขตพื้นที่ฯ (ได้คะแนน 4.7)  การพระราชทานเพลิงศพพระเทพสิทธินายกฯ (17 มิ.ย.62 ณ พุทธมลฑล)  มติ ครม. วันหยุดพิเศษ (2 เม.ย. และ 6 พ.ค. 62) การแข่งขัน 5 กีฬาเขตพื้นที่ฯ  สพม.36 เป็นเจ้าภาพ (ณ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 5 เม.ย.62) การเบิกค่าเช่าบ้านเดือนมีนาคม ยังไม่ได้  การประกวดรางวัล OBEC Award  การใช้โปรแกรมรายงานและสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบาย CR2ACTS Model  และการคัดเลือกโรงเรียนตัวอย่างการดำเนินงานตามนโยบายฯ เป็นต้น (คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
     2. ประเมินพัฒนานักเรียนระดับปฐมวัย  ณ โรงเรียนบ้านป่าตึง อ.แม่สรวย (คลิกเพื่อดูรูป)
Comments