ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำสัปดาห์ และประชุม กตปน.เขตพื้นที่ฯ

โพสต์20 ก.ค. 2562 21:20โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 21 ก.ค. 2562 00:55 ]
https://photos.app.goo.gl/3mQxK8Zi22g5TAjYA
10 กรกฎาคม  2562 :

- (ช่วงเช้า) ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำสัปดาห์ ประเด็นสำคัญได้แก่ การนิเทศ ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนบนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร  การประเมิน ARS และ KRS  การเตรียมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยระบบทางไกล โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ขยายผลการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค:Boot Camp)  การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเร่งรัดพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ และคิดเลขเป็น” การประชุมปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถสถานศึกษานำร่องต้นแบบการประกันคุณภาพระดับห้องเรียน เป็นต้น


           (คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

https://photos.app.goo.gl/kHdk9T6CZ3TvzdaZ9

- (ช่วงบ่าย) ประชุมคณะกรรมการ กตปน. สพป.เชียงราย เขต 2 ครั้งที่ 1 /2562   นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุม มีวาระเสนอเพื่อพิจารณาเรื่อง การรายงานผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2561 แผนการนิเทศ ปีการศึกษา 2562 การขับเคลื่อนจุดเน้นนโยบาย CR2ACTS Model มาตรการนิเทศยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำกว่าเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 และการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2 ตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

           (คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments