ประชุม SP โรงเรียนประชารัฐ, ประชุมบุคลากรในสำนักงาน

โพสต์27 พ.ย. 2561 23:45โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 30 พ.ย. 2561 02:31 ]

26 พฤศจิกายน 2561
 : 
- ชุดที่ 1 : ประชุมวางแผนขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ โดยมีศึกษานิเทศก์ และ School Partner : SP ของโรงเรียน เข้าร่วมประชุมฯ  นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์
- ชุดที่ 2 : ประชุมเจ้าหน้าที่และบุคลกรภายในเขตพื้นที่่ฯ มีประเด็นสำคัญ ได้แก่  การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานและการอยู่ร่วมกัน  การปรับปรุงสถาานที่ และสภาพแวดล้อมภายในสัานักงานเขตฯ  การเปลี่ยนแปลงของโลกบุคลากรทุกคนต้องตามให้ทัน การเข้าสู่องค์กรยุคใหม่  คุณธรรมในการอยู่ร่วมกันในองค์กร (รักองค์กร ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม)  การช่วยกันดูแลเขตรับผิดชอบของแต่ละกลุ่ม  การรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน เป็นต้น


          (คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

Comments