ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเปิดเรียนวันแรก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โพสต์21 พ.ค. 2561 04:32โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 23 พ.ค. 2561 03:50 ]


16-17 พฤษภาคม 2561 : ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเปิดเรียนวันแรก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนในสังกัดทั้ง 5 อำเภอ  

16 พฤษภาคม 2561
1. อ.พาน  
    - ชุดที่ 1 : ศน.ธิดาจันทร์  ทะปาละ และ ศน.นงคราญ ชัยพงษ์  (ร่วมกับ ผอ.สมัย อิ่มอก ประธานศูนย์พานทักษิณ) โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น บ้านสันต้นผึ้ง อนุบาลพานฯ  บ้านม่วงคำ ร่องคตสันปูเลย และทานตะวันวิทยา
    - ชุดที่ 2 : ศน.วรลักษณ์  จันทร์เนตร  โรงเรียนบ้านแม่แก้วเหนือ  บ้านแม่แก้ว บ้านแม่อ้อนอก บ้านปอเรียงและบ้านแม่อ้อ
2. อ.ป่าแดด-อ.พาน ศน.พรทิพา  พุทธวงค์ และ ศน.รัษฎา  อภิวงค์งาม  โรงเรียนบ้านป่าแงะ บ้านแม่พุง อ.ป่าแดด  โรงเรียนเจริญเมืองวิทยา และบ้านโป่งแดง อ.พาน
3. อ.แม่สรวย 
    - ชุดที่ 1 : ศน.ณภัทร จันทร์ทา และ ศน.กังสดาร  แจ้งมณี  โรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้น
    - ชุดที่ 2 : ศน.บัณฑิต ไชยวงค์ ศน.ภาณุมาศ  ยาไทยสงค์ และ ศน.จตุพล อุปะละ)  โรงเรียนบ้านเลาลี บ้านปางกิ่ว บ้านวาวี และโป่งกลางน้ำประชาสรรค์)
4. อ.เวียงป่าเป้า
    - ชุดที่ 1 : รองณัฏฐ์กันย์  ใจกันทา ศน.สุวิทย์ บั้งเงินและ ศน.กฤติยา อาจวิชัย  โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา บ้านปางอ่ายฯ บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ บ้านโฮ่ง และเวียงกาหลงวิทยา
    - ชุดที่ 2 : ศน.สุชาติ ราชคมน์  โรงเรียนบ้านโป่งนก บ้านแม่ตะละ และบ้านปางมะขามป้อม

17 พฤษภาคม 2561
1. อ.พาน  
    - ชุดที่ 1 : ศน.ธิดาจันทร์  ทะปาละ และ ศน.นงคราญ ชัยพงษ์  (ร่วมกับ ผอ.สมัย อิ่มอก ประธานศูนย์พานทักษิณ) โรงเรียน
    - ชุดที่ 2 : ศน.วรลักษณ์  จันทร์เนตร  โรงเรียนโป่งทะลายใหม่เจริญ และจำผักกูด
2. อ.ป่าแดด-อ.พาน ศน.พรทิพา  พุทธวงค์ และ ศน.รัษฎา  อภิวงค์งาม  โรงเรียนบ้านโป่ง บ้านสักพัฒนา อ.ป่าแดด 
3. อ.แม่สรวย
 
    - ชุดที่ 1 : ศน.ณภัทร จันทร์ทา และ ศน.กังสดาร  แจ้งมณี โรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้น เวียงผาวิทยา และบ้านห้วยเฮี้ย
    - ชุดที่ 2 : ศน.บัณฑิต ไชยวงค์ ศน.ภาณุมาศ  ยาไทยสงค์ และ ศน.จตุพล อุปะละ  โรงเรียน
4. อ.เวียงป่าเป้า
    - ชุดที่ 1 : ศน.สุวิทย์ บั้งเงิน และ ศน.กฤติยา อาจวิชัย  โรงเรียนบ้านสัน  บ้านป่าสัก  บ้านลังกา และอนุบาลแม่ขะจาน

Comments