ประชุมระบบประกันคุณภาพการศึกษา

โพสต์1 เม.ย. 2563 01:01โดยสุวิทย์ บั้งเงิน
https://photos.app.goo.gl/1sBJ8rjNFxvtYSpq5

23 มีนาคม 2563 :  ประชุมระบบประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อการตรวจเช็ค/ตรวจสอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ของโรงเรียน ประเด็นสำคัญได้แก่  ระดับ/เกณฑ์การประเมิน  การสรุปผลการประเมิน  School Grading  และตรวจสอบ/เช็คเทียบระหว่าง SAR และ File Google Sheet ที่โรงเรียนรายงาน เพื่อจะได้สรุปในระบบ e-SAR สพฐ. ต่อไป            (คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments