ประชุมประจำสัปดาห์ (Afternoon Brief : 28/11/59)

โพสต์28 พ.ย. 2559 18:12โดยสุวิทย์ บั้งเงิน
https://goo.gl/photos/gaa1ZeeXofnBUzt3A
28 พฤศจิกายน  2559 :
ประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำสัปดาห์ (Afternoon Brief : 28/11/59) เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและกำหนดแนวทางการดำเนินงานต่อไป มีประเด็นสำคัญๆ ได้แก่ การต้อนรับคณะนายกรัฐมนตรี (มาเยี่ยมโรงเรียนบ้านโป่ง) มาตรการนิเทศ  การเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (เขตสุจริต)  การอบรมเชิงปฏิบ้ติการ STEM Education ที่ผ่านมา  การรายงาน ARS/KRS  การอ่านออกเขียนได้  Blue-Print การสอบ O-NET/NT และอื่นๆ
Comments