ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2560

โพสต์24 ต.ค. 2560 22:06โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 29 พ.ย. 2560 21:55 ]
https://photos.app.goo.gl/4jlJnKCEtyWW2XNO2
24 ตุลาคม 2560 : ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2560 มีประเด็นสำคัญ ได้แก่ 

ประธานแจ้งให้ทราบ (ผอ.กลุ่มนิเทศฯ)
- ผลการประชุมชึ้แจงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
- มติ ครม.เรื่อง การลดธง การไว้ทุกข์ การเก็บผ้า  
- การคัดเลือกรางวัล สพฐ. (OBEC Award)  และบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2560 (วันครู 61)

เรื่องพิจารณา
- การรายงานการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และกลยุทธิ์ ปี 2560
- การรายงานโครงการประจำปี 2560 / การสร้างเครื่องมือนิเทศ ภาคเรียนที่ 2/2560
- การแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค จ.กำแพงเพชร 
เรื่องจากแต่ละกลุ่มงาน
- กลุ่มงานสือฯ : แจ้ง ศน.ส่งเรื่องฯ ลงในนิเทศสาร และ B2B / สพฐ. แจ้ง รร.บ้านห้วยหินลาดในเข้าร่วมงาน EDUCA 2017 (โรงเรียนไม่พร้อม)
- กลุมงานประกันฐ : สพฐ.เชิญศึกษานิเทศก์รับผิดชอบงานประกันคุณภาพฯ เข้าร่วมงาน  EDUCA 2017
- กลุ่มงานนิเทศฯ :   ส่งรายงานผลการนิเทศ/ผลการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ทุกคน (ภายใน 15 พ.ย. 60)
- กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ :  ผลการประกวด Best Practice ระดับจังหวัด / การเข้าร่วมประชุม (แทน) ศาสตร์พระราชา
และประเด็นอื่นๆ

Comments