ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2560

โพสต์22 มิ.ย. 2560 03:15โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 22 มิ.ย. 2560 03:26 ]
https://goo.gl/photos/SUXjjbsYF6WHQxFA8
20 มิถุนายน 2560
: ประชุมประจำเดือนมิถุนายน มีประเด็นสำคัญ ได้แก่ (ประธานแจ้งให้ทราบ) รัฐธรรมนูญ มาตราที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา (ม.54) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ม.65) และอื่นๆ  โรงเรียนประชารัฐ/ดีใกล้บ้าน/แม่เหล็ก (สร้างนวัตกรรม/ชุมชนมีส่วนร่วม/สร้างโรงเรียนดีใกล้บ้าน)  กิจกรรม/นโยบายต่างๆ ได้แก่ การประเมินผลการอ่านการเขียน  Boot Camp  โรงเรียนต้นแบบสนามเด็กเล่น BBL  โรงเรียนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (เน้น Active Learning) และเรื่องจากลุ่มงานอื่นๆ

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments