ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการอ่านการเขียน

โพสต์23 พ.ค. 2559 03:34โดยสุวิทย์ บั้งเงิน
วันที่ 23 พฤษภาคม  2559 :
สพป.เชียงราย เขต 2 จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการอ่านการเขียน  ประกอบด้วย รอง ผอ. เขตพื้นที่ฯ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารและครูชั้น ป.1 (9 โรงเรียน : บ้านป่าต้าก บ้านแม่ผักแหละ บ้านโป่งเทวี บ้านโป่ง บ้านห้วยมะซาง บ้านแม่ปูนหลวง ธารทองวิทยา ห้วยส้านยาววิทยา ห้วยส้านพลับพลา) ตัวแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปท. กรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน
       คณะจาก สพฐ. จากสำนักติดตามและประเมินผลฯ  จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย 1. นายนริศว์  ปรารมย์  2. นายไชยา  อินทะเสน 3. นางสาวอริศรา  ตระกูลวารีสุข 4. นางสาวเพ็ญพิมล  เพ็ชรดี


ประชุมกลุ่มย่อยร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาการอ่านการเขียน


Comments