ประชุมขับเคลื่อนโรงเรียนลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

โพสต์30 พ.ค. 2560 02:31โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 31 พ.ค. 2560 03:36 ]
https://goo.gl/photos/RqnQb2QoVyizDsaVA
30-31 พฤษภาคม  2560 :
 ประชุมขับเคลื่อนโรงเรียนลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  มีเป้าหมายเพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการเวลาเรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ได้อย่างเหมาะสมทั้งด้านวิชาการและด้านปฏิบัติ และครูสามารถออกแบบกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตนเองตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพตามหลักสูตรและมีความสุขกับการเรียนรู้
-  30 พ.ค. 60 : โรงเรียนในโครงการฯ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2558 และรุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2559  ครูวิชาการโรงเรียนเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 93 คน 
-  31 พ.ค. 60 : โรงเรียนเข้าร่วมโครงการใหม่ ปีการศึกษา 2560  ครูวิชาการโรงเรียนเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 75 คน 
Comments