นิเทศ ติดตามโรงเรียนกลุ่มเร่งรัดพัฒนาฯ ครั้งที่ 3

โพสต์21 ม.ค. 2563 00:21โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 21 ม.ค. 2563 00:22 ]
https://photos.app.goo.gl/69cSvaGKnxjNN3pj8
13-14 มกราคม 2563 : นิเทศ ติดตามโรงเรียนกลุ่มเร่งรัดพัฒนาฯ เร่งด่วน ครั้งที่ 3  โรงเรียนในสังกัด จำนวน 17 โรงเรียน โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนและศึกษานิเทศก์ จำนวน 5 ชุด ดังนี้ 

- ชุดที่ 1 ผอ.สุริยัน ยารวง  ผอ.สัญญา ทะกัน  ศน.รัษฎา อภิวงค์งาม และ ศน.วรลักษณ์ จันทร์เนตร
- ชุดที่ 2 ผอ.สุทัด จันทะสินธุ์  ผอ.ณัฐรภา  สุภาอินทร์  ศน.พรมเมือง เทวตา  และณภัทร  จันทรา

- ชุดที่ 3 ผอ.ระพิพงษ์ ไชยลังกา  ผอ.สุรศักดิ์  เบญจพลาภรณ์  ศน.อิชยาพัฒน์  มณีรัตน์ และ ศน.สุวิทย์  บั้งเงิน
- ชุดที่ 4 ผอ.สมัย อิ่มอก  ผอ.สันต์  คำมะนาม  ศน.กังสดาล  แจ้งมณี  และ ศน.จตุพล  อุปละ
- ชุดที่ 5 ผอ.บุญฤทธิ์ ภู่ไพศาล  ผอ.สมจิต จันต๊ะบุญ  ศน.พรทิพา พุทธวงค์ และ ศน.บัณฑิต ไชยวงค์
      > วันที่ 14 ม.ค. 63 : โรงเรียนบ้านใหม่แม่ยางมิ้น

(คลิกชื่อโรงเรียนเพื่อดูรุปกิจกรรม)
Comments