นิเทศติดตามเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โพสต์15 ม.ค. 2561 02:43โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 15 ม.ค. 2561 03:16 ]

10 มกราคม 2561 : คณะกรรมการนิเทศติดตามเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา นิเทศติดตามยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด


- ชุดที่ 2  ประกอบด้วย ผอ.ปรานอม  จรเกตุ (ผอ.รร.บ้านป่าจั่น) ผอ.วิโรจน์  มหาวรรณ (ผอ. รร.อนุบาลเวียงป่าเป้า) พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ศน.พรมเมือง เทวตา และศน.สุชาติ ราชคมน์  นิเทศติตตาม ณ โรงเรียนบ้านเด่นศาลา ดอยเวียงผาพิทยา และบ้านโป่งนก  อ.เวียงป่าเป้า

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)- ชุดที่ 3 ประกอบด้วย ผอ.ทิวา  สุริยะ (ผอ.รร.บ้านป่าแงะ) พร้อมคณะศึกษานิเทศก์  ศน.พรทิพา พุทธวงค์ ศน.วรลักษณ์  จันทรเนตร และ ศน.ธิดาจันทร์  ทะปาละ  นิเทศติดตามฯ ณ โรงเรียนริมวัง 1 และเวียงห้าววิทยา  อ.พาน

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)


Comments