นิเทศ ติดตามระบบประกันคุณภาพภายในฯ

โพสต์23 ก.พ. 2563 03:11โดยสุวิทย์ บั้งเงิน
https://photos.app.goo.gl/MkUFbEfF7yrxykyr9
13 กุมภาพันธ์ 2563 :  นิเทศ ติดตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (เพื่อรับการประเมินภายนอก โดย สมศ.)  โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน และโรงเรียนบ้านโฮ่ง ศูนย์เครือข่ายฯ แม่ขะจานเจดีย์ใหม่ อ.เวียงป้าเป้า  โดย ศน.ประจำพื้นที่ฯ (ศน.สุวิทย์ บั้งเงิน ศน.พรมเมือง เทวตา) และ ศน.รับผิดชอบงานประกันฯ (ศน.จตุพล อุปละ)

         (คลิกรปูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments